Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aquesta assignatura centra el seu objecte de treball i d'estudi en l'alimentació al llarg de tot el cicle vital. Focalitza l'estudi de les necessitats nutricionals en cadascuna de les etapes de la vida en situació fisiològica.

S'organitzen els continguts de manera que primer s'estudien els condicionants que es donen en cadascuna de les etapes i l'alimentació sobre la base de les necessitats, d'aquesta forma s'adquireixen una sèrie de habiliadades i capacitats que permetran als estudiants ser capaços de desenvolupar plans dietètics complets amb diferents alternatives de menús.

L'assignatura aquesta dividida en tres blocs abastant cadascuna de les etapes del cicle vital, començant per l'adult sa, la vellesa i l'etapa matern-infantil. A continuació de la part teòrica de cadascun dels blocs, s'imparteixen dues pràctiques de laboratori i dos de problemes on s'apliquen els coneixements teòrics adquirits i es comencen a desenvolupar les habilitats de forma pràctica.

En el context del pla d'estudis, aquesta assignatura és el pilar on se sustentaran les assignatures que versen sobre les circumstàncies patològiques, ja que el tractament dietètic per a les diverses patologies es basa en modificacions sobre la base dels menús en circumstàncies fisiològiques.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències específiques (CE)

 • E48 : Identificar i discriminar a nivell clínic diagnòstic els diferents trastorns del comportament alimentari.
 • E49 : Identificar, des d'una perspectiva biopsicosocial integradora, les variables relacionades amb els trastorns del comportament alimentari.
 • E50 : Disposar dels coneixements psicològics necessaris per a actuar de manera precisa i fiable en la prevenció, detecció, valoració, diagnòstic i tractament multidisciplinari dels trastorns del comportament alimentari.
 • E51 : Desenvolupar una visió empàtica i receptiva amb el pacient i el seu entorn a l'hora d'abordar el tractament de possibles desordres alimentaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul dela nutrició, la dietètica i la salut

 • 26 : Aplicar les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica.
 • 27 : Conèixer els nutrients, les seues funcions i la seua utilització metabòlica.
 • 28 : Conèixer les bases de l'equilibri nutricional i la seua regulació.
 • 29 : Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
 • 30 : Identificar les bases d'una alimentació saludable (suficient, equilibrada, variada i adaptada).
 • 31 : Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
 • 32 : Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
 • 33 : Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
 • 34 : Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició.
 • 35 : Identificar els problemes dieteticonutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades.
 • 36 : Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i en malalts.
 • 37 : Interpretar una història clínica.
 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
 • 39 : Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.
 • 40 : Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia.
 • 41 : Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes o grups.
 • 42 : Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació.
 • 43 : Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
 • 44 : Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
 • 45 : Desenvolupar i implementar plans de transició dieteticonutricional.
 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.
 • 47 : Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
 • 48 : Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica.
 • 49 : Conèixer els límits legals i ètics de la pràctica dietètica.
 • 50 : Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
 • 51 : Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar les bases nutricionals de l'alimentació maternoinfantil.
 • Conèixer els diversos requeriments nutricionals de les dones gestants, els xiquets i els adolescents.
 • Conèixer els factors que poden afectar l'estat nutricional en dones gestants, xiquets i adolescents.
 • Identificar els factors de risc que cal tenir en compte per a prevenir problemes nutricionals en dones gestants, xiquets i adolescents.
 • Conèixer els estàndards nutricionals i les recomanacions dietètiques internacionals per a vigilar l'estat nutricional de mares, xiquets i adolescents.
 • Conèixer i diferenciar les aportacions nutricionals essencials per al creixement sa i el desenvolupament dels xiquets, des de la gestació fins a l'adolescència.
 • Descriure els factors que, pel que fa a la nutrició, influeixen en el creixement sa i el desenvolupament dels xiquets.
 • Diferenciar el paper de la família i la comunitat en l'adquisició dels hàbits alimentaris.
 • Ser capaç d'analitzar la situació nutricional dels xiquets i identificar les desviacions del patró normal de creixement i desenvolupament.
 • Ser capaç d'analitzar la situació actual dels problemes nutricionals amb més prevalença, pel que fa a la població maternoinfantil, a partir de descriptors estadístics.
 • Identificar i planificar diverses activitats professionals per a fomentar l'adequada ingesta d'aliments en l'àmbit de l'atenció maternoinfantil.
 • Adaptar els règims dietètics segons les característiques fisiològiques, psicològiques, socials i culturals de les dones en el cicle reproductiu, del xiquet i de l'adolescent.
 • Identificar les repercussions de les diverses pràctiques alimentàries i de les condicions nutricionals de les dones gestants, els xiquets i els adolescents com a individus, grup i comunitat.
 • Conèixer els programes de promoció i prevenció per a vigilar l'estat nutricional de les dones gestants, els xiquets i els adolescents.
 • Ser capaç de dissenyar i elaborar plans dietètics en funció de la situació fisiològica en l'adult.
 • Conèixer els conceptes i l'evolució com a disciplines de la geriatria i gerontologia.
 • Conèixer les diverses teories biològiques i psicosocials de l'envelliment.
 • Conèixer els canvis biològics, psicològics i socials associats a l'envelliment.
 • Reconèixer aquells factors que poden alterar la salut de les persones majors.
 • Planificar programes d'educació dieteticonutricional en persones majors.
 • Conèixer els requeriments nutricionals de les persones majors.
 • Elaborar dietes per a persones majors sanes, adaptades a l'entorn sociofamiliar, els costums i valors, tant en l'àmbit hospitalari com en el comunitari.
 • Conèixer i interpretar els instruments i les mesures de valoració nutricional en ancians.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Aprendre diversos sistemes d'elaboració de dietes.

- Conèixer els condicionants de cada etapa del cicle vital per abordar amb garantias els plans alimentaris adequats contibuyendo d'aquesta forma a la prevenció de patologias i conservació de la salut.

- Ser capaços de desenvolupar alternatives dietètiques adaptades a cada etapa del cicle vital.

 

 

Dades generals

Codi: 27519
Professor/a responsable:
NORTE NAVARRO, AURORA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix