Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Durant l'assignatura veurem els conceptes bàsics de bioestadística aplicats a la nutrició, així com diversos casos pràctics on poder interpretar els resultats de la inferència estadística. Establirem els conceptes bàsics necessaris per a moltes de les assignatura de cursos posteriors com Nutrició Comunitària, Salut Sública o Epidemiologia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E20 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E21 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E22 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E23 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.
 • E24 : Plantejar la seqüència global per a l'estudi quantitatiu i estadístic de l'estat nutricional i de salut d'una població.
 • E25 : Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals.
 • E26 : Utilitzar els recursos informàtics per a l'anàlisi de qüestionaris i altres eines d'avaluació de l'estat nutricional i de salut d'una població.
 • E27 : Interpretar i comunicar els resultats dels estudis nutricionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de formació bàsica

 • 3 : Conèixer l'estadística aplicada a ciències de la salut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi estadística bàsica de dades.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi de dades a través d'ordinador personal.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a interpretar i comunicar resultats estadístics del seu àmbit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Competències Específiques (CE)
E20: Basar les intervencions dels professionals de les Ciències de la Salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
E21: Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
E22: Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
E23: Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut.
E24: Plantejar la seqüència global per a l'estudi quantitatiu i estadístic de l'estat nutricional i de salut d'una població.
E25: Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals.
E26: Utilitzar els recursos informàtics per a l'anàlisi de qüestionaris i altres eines d'avaluació de l'estat nutricional i de salut d'una població.
E27: Interpretar i comunicar els resultats dels estudis nutricionals.

Competències transversals específiques de titulació:

Competències informàtiques i informacionals
CT2: Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

Competències transversals específiques de titulació:

Competències en comunicació oral i escrita
CT3: Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.


objectius formatius
Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi estadístic bàsic de dades.
Desenvolupar coneixements i habilitats per a l'anàlisi de dades a través d'ordinador personal.
Desenvolupar coneixements i habilitats per a la interpretació i comunicació de resultats estadístics del seu àmbit.

 

 

;

Dades generals

Codi: 27509
Professor/a responsable:
NOLASCO BONMATI, JUAN ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix