Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LES CIÈNCIES DE LA SALUT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pretende situar al futuro profesional de la nutrición humana y dietética en el marco de las ciencias de la salud y en los presupuestos conceptuales y metodológicos que las informan. Así mismo, la asignatura también aporta, con la ayuda del método histórico, una aproximación a las bases científicas que han permitido configurar las disciplinas de la nutrición humana y la dietética contemporáneas. Por último, en su condición de materia introductoria al grado, se intentará familiarizar al alumno/a de las ciencias de la salud con la terminología específica, y con los parámetros básicos del proceso de comunicación científica

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E12 : Realitzar la comunicació de manera efectiva, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • E13 : Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • E14 : Tenir capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a intervenció professional del dietista nutricionista.
 • E15 : Reconèixer els elements essencials de la professió de dietista nutricionista i desenvolupar la professió en relació amb altres professionals de la salut.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de formació bàsica

 • 5 : Conèixer l'evolució històrica, antropològica i sociològica de l'alimentació, la nutrició i la dietètica en el context de la salut i la malaltia.
 • 7 : Conèixer les bases i fonaments de l'alimentació i la nutrició humana.
 • 8 : Adquirir habilitats de treball en equip com a unitat en la qual s'estructuren de manera unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal relacionats amb l'avaluació diagnòstica i tractament de dietètica i nutrició.
 • 9 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb aspectes nutricionals.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de Nutrició, la Dietètica i la Salut

 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Oferir una visió general i integradora, que puga servir de punt de connexió entre les disciplines i especialitats de les ciències de la salut i la de dietètica i nutrició.
 • Aportar una visió diacrònica dels elements conceptuals i metodològics de les disciplines que estudien l'ésser humà en estat de salut i de malaltia, les bases científiques de l'acte clínic i la relació entre professionals de la salut i pacients, l'acció terapèutica i els diversos marcs assistencials, a més de la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.
 • Analitzar les principals característiques del procés de professionalització en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • Aportar una visió diacrònica dels fonaments i principis teòrics i metodològics de la nutrició humana i la dietètica.
 • Abordar, en el marc del raonament crític i el procés de recuperació, producció i difusió de la informació científica, l'evolució de la terminologia i els descriptors en l'àmbit de les ciències de la salut, a més de les característiques dels sistemes de recuperació de la informació i les eines bàsiques de la redacció científica, amb una atenció particular a la informació relacionada amb nutrició i alimentació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Ofrecer una visión general e integradora, que pueda servir de punto de conexión entre las disciplinas y especialidades de las ciencias de la salud y la de Dietista-Nutricionista.
- Aportar una visión diacrónica de los diversos elementos conceptuales y metodológicos que han permitido la configuración de las disciplinas que se ocupan de estudiar el ser humano en estado de salud, en estado de enfermedad, las bases científicas del acto clínico y la relación entre profesionales de la salud y pacientes, la acción terapéutica y los diferentes marcos asistenciales, y la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.
- Analizar las principales características del proceso de profesionalización en el ámbito de las ciencias de la salud.
- Aportar una visión diacrónica de los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la nutrición humana y la dietética.
- Abordar, en el marco del razonamiento crítico y el proceso de recuperación, producción y difusión de la información científica, la evolución de la terminología y los descriptores, en el ámbito de las ciencias de la salud, las características de los sistemas de recuperación de la información, y las herramientas básicas de la redacción científica, con una atención particular a la información relacionada con nutrición y alimentación.

 

 

Dades generals

Codi: 27504
Professor/a responsable:
TORMO SANTAMARIA, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix