Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM XI: CURES D'INFERMERIA, EN SALUT MENTAL I INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Des de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) s'ha Produït un canvi en el model educatiu universitari, amb un enfocament més participatiu i responsable dels estudiants, que han d'adquirir coneixements teòrics i competències de lideratge, aprenentatge autònom, la presa de decisions i compromís ètic.
Això es de gran importància per a l'aprenentatge pràctic, ja que a la EEES prima la presència del pràcticum en àmbits empresarials que asseguren l'assoliment de les competències curriculars. En el cas d'infermeria la presència de les pràctiques clíniques ja constituïa una part substancial del programa formatiu de la diplomatura en extinció, però la normativa actual dels estudis de grau els dóna major rellevància al incloure practiques pre professionals en forma de rotatori clíniccom a matèria independent.
Una formació de qualitat passa, inevitablement, per una programació que inclogua experiències clíniques amb pacients i escenaris reals, supervisats per professionals acreditats que donen una retroalimentació i els alumnes els faciliten la reflexió. És molt més que una simple aplicació instrumentalitzada on l'estudiant aprèn a l'aula o una repetició del que ha observat durant els períodes que passa als centres assistencials de pràctiques; consisteix en una visió molt més àmplia de la infermeria, a la que cada problema és únic, immers en una realitat determinada i del que la resolució rau a l'acció des de la reflexió.
L'aplicació del pensament reflexiu ajuda a l'alumne a aprendre i integrar coneixements, actituds habilitats i que li permetin adquirir les competències i objectius d'ensenyament-aprenentatge fill que compartits per tots els actors implicats en la docència de les assignatures de pràcticum (alumne, professors universitaris i tutors clínics). L'assignatura Pràcticum XI es cursa en el 2n semestre del 4t curs del Grau d'Infermeria. Esta assignatura pràctica es nodreix dels coneixements teòrics d'assignatures impartides en els tres cursos anteriors i l'assignatura "Infermeria en Salut Mental, Intervenció Comunitària i ètica"

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-18 : Conèixer i comprendre l'experiència de patir un procés crònic (o malaltia) i viure amb dependència.
 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-22 : Capacitat per a liderar, gestionar i treballar en equip.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 25 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
 • 27 : Educar, facilitar i reforçar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estiguen afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
 • 51 : Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.
 • 52 : Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
 • 53 : Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar el procés d'infermeria en la preparació, intervenció i posterior vigilància del pacient crònic, dependent o en fase terminal, a més de fer l'educació sanitària al pacient i la família per a la planificació de l'alta o el suport a la mort digna.
 • Reconèixer els objectius de respecte, autonomia i benestar per al pacient i la família, establint la comunicació terapèutica adequada.
 • Reconèixer els sentiments i les actituds que la mort genera en els pacients, els familiar, els alumnes mateix i els professionals.
 • Conèixer el funcionament bàsic de la tecnologia sanitària utilitzada en cures especialitzades en qualsevol context.
 • Identificar els riscos associats a l'ús i manteniment d'aquesta tecnologia en els pacients.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Després de cursar amb èxit aquesta assignatura Pràcticum XI, els estudiants seran capaços de, en el pla cognitiu, que inclou resultats que van des del mer coneixement i comprensió teòrics fins a l'anàlisi, síntesi i avaluació de situacions complexes (Agència Nacional d'avaluació de la Qualitat i Acreditació, 2014):

 • R1C. Identificar els principals problemes de salut mental i / o discapacitat i els seus factors de risc, des d'una perspectiva des d'una perspectiva bio-psico-social.
 • R2C. Recopilar la informació pertinent per a la valoració completa i bio-psico-social dels usuaris / es, recolzant-se en instruments estandarditzats.
 • R3C. Seleccionar i planificar intervencions d'infermeria basades en l'evidència, en els processos de salut mental i / o discapacitat de salut des d'una perspectiva bio-psico-social, durant els processos d'hospitalització, rehabilitació i / o recuperació.

En el pla actitudinal, que engloba des de l'escolta activa fins a la presa de decisions i la resolució de conflictes, incloent els criteris ètics professionals s'han enunciat els següents resultats d'aprenentatge:

R4S.Discutir des del respecte les percepcions, actituds i emocions que sorgeixen en el pacient, la família i l'equip davant els processos de salut mental i / o discapacitat.

 • R5S. Mostrar respecte, responsabilitat, iniciativa i predisposició cap al treball en equip.
 • R6S. Mostrar una actitud reflexiva i crítica sobre el seu procés d'aprenentatge.
 • R7S. Establir una relació d'atenció centrada en la persona, respectant els principis de la bioètica, i prestant les cures d'infermeria basant-se ells.

En el pla procedimental, resultats d'aprenentatge de destreses concretes, s'inclouen:

 • R8PM. Demostrar destresa tècnica suficient dels procediments d'aplicació en la unitat / servei.
 • R9M.Demostrar nivell de coneixement suficient dels protocols aplicats en la unitat / servei.
 • R10PM. Demostrar habilitats de comunicació eficaços i un suport emocional eficient amb l'usuari / a, la família i l'equip assistencial.

 

 

Dades generals

Codi: 27041
Professor/a responsable:
JULIA SANCHIS, ROCIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix