Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM X: CURES D'INFERMERIA EN UNITATS ESPECIALITZADES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Com la resta de les assignatures PRACTICUM del Grau en Infermeria, aquesta assignatura es realitza en els centres sanitaris públics i privats, on l'estudiant podrà adquirir les competències específiques que li acreditaran com a professional infermer. La principal diferència d'aquest practicum pel que fa a la resta realitzada en cursos anteriors, radica en el grau d'especialització del mateix, ja que es tracta de formar a l'estudiant en l'aplicació de cures en situacions especifiques i amb un elevat grau de complexitat que sol aparèixer en pacients ingressats en les anomenades unitats especials. Aquesta assignatura es vincula directament amb l'assignatura teòrica que rep el mateix nom i que és necessària conèixer per a poder aplicar en la pràctica els coneixements teòrics apresos en l'aula a través dels seminaris i classes teòriques. Es tracta d'una asigantura pràctica de caràcter obligatori que a causa de la seua especificitat i grau de complexitat es requereix coneixements teòric pràctics previs impartits en cursos anteriors.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 30 : Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i fer-ne l'avaluació.
 • 31 : Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
 • 32 : Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar el procés d'infermeria en la preparació, intervenció i posterior vigilància del pacient crític, complex o en ambients especials d'atenció, fent l'educació sanitària al pacient i la família per a planificar l'alta o el suport a la mort digna.
 • Reconèixer els objectius de respecte, autonomia i benestar per al pacient i la família, a més d'establir-hi la comunicació terapèutica adequada.
 • Reconèixer els sentiments i les actituds que la mort genera en pacients, famílies, alumnes i professionals.
 • Conèixer el funcionament bàsic de la tecnologia sanitària utilitzada en unitats especialitzades.
 • Identificar els riscos associats a l'ús i manteniment d'aquesta tecnologia en els pacients.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

1.2.4. Actuar segons el cóidigo deontològic de la professió i els principis ètics relacionats amb els drets dels clients externs i interns, en el seu comportament professional i personal de forma quotidiana.

1.3.1.Protegir la seguretat de la persona.

1.3.2.Mostrar responsabilitat, iniciativa i predisposició en el treball.

2.1.1. Identificar diferents formes de comunicació que s'estableixen entre les persones implicades en les activitats de cura (professional-professional, professional-família, professional-pacient, família-pacient, entre familiars,%o2026)

2.1.2. Observar els diferents models d'organització del treball i identificar els membres de l'equip.2.1.3. Adquirir i afermar l'ús de la terminologia professional.

2.1.3. Adquirir i afermar l'ús de la terminologia professional.

2.2.3.Utilitzar una correcta ortografia i expressió escrita en tots els documents d'avaluació del practicum.

2.2.4. Incloure a la persona i la família en la prestació de cures bàsiques, explicant-li els objectius que es pretenen aconseguir i ajudant-li en l'aprenentatge del procediment.
2.2.5. Transmetre als membres de l'equip la informació rellevant obtinguda sobre la persona o família.
2.3.1. Confrontar opinions sobre les cures del pacient
2.3.2. Mantenir una actitud d'escolta activa amb la persona/família/grup.
3.2.1. Realitzar valoracions als pacients assignats.
3.2.2. Utilitzar instruments específics de valoració.
3.2.3. Presentar i comunicar la informació clínica de forma adequada (només avaluable si l'alumne presenta un treball en substitució dels plans de cures)
4.1.1.. Identificar les principals alteracions de salut del pacient i els seus factors de risc associats.

4.2.1. Enunciar, classificar i prioritzar els problemes de salut detectats, tenint en compte les necessitats de la persona.

4.2.2.Presenter i comunicar la informació clínica de forma adequada (només si l'alumne presenta un treball en substitució del pla de cures).

5.1.1 Utilitzar les dades rellevants de la persona que permeta iniciar la planificació de les cures.

5.2.1. Programar els objectius més adequats al diagnòstic infermer i al context de la persona.
5.2.2. Seleccionar la/s intervenció/és adequada/s al problema de salut.
5.2.3. Aplicar correctament les intervencions que requerisca la persona.
5.2.4. Registrar de forma adequada el pla de cures.

6.2.2. Realitzar l'informe de continuïtat de les cures de les persones assignades.

6.2.3. Elaborar els plans de cures mantenint la coherència entre la valoració la planificació i l'evolució del pacient.

7.1.1. Identificar els mecanismes d'avaluació de la qualitat utilitzats en la unitat de pràctiques.
7.2.3. Aplicar cures tenint en compte la relació cost beneficie.
8.2.1. Recolzar i justificar les seues intervencions en l'evidència científica.
8.2.2. Realitzar una lectura crítica d'un article relacionat amb temes aplicats a la pràctica clínica.
8.3.1. Desenvolupar el procés de cures des de la perspectiva del pensament crític.

 

 

Dades generals

Codi: 27039
Professor/a responsable:
SOLANO RUIZ, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix