Competències i objectius

SENSE DOCÈNCIA EN AQUEST CURS ACADÈMIC
Informació provisional. Pendent de revisió per part de la persona responsable.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura pretende profundizar en la formación del alumnado en tres aspectos de la psicología científica más actual que constituyen áreas emergentes de gran relevancia para la formación integral del estudiante de enfermería: la psicología del cuidado, la inteligencia emocional y las competencias emocionales, y la psicología positiva. La primera -psicología del cuidado- hace referencia a las habilidades psicológicas que precisan los profesionales de enfermería y su aplicación en el contexto laboral con pacientes y sus familiares, así como con los compañeros de trabajo. La segunda -inteligencia emocional y competencias emocionales- se centra en el abordaje científico de este emergente campo de conocimiento: la destreza en el manejo y comprensión de las emociones propias y ajenas supone un conocimiento central en la formación del personal de enfermería que se mueve en un mundo de intensas y complejas relaciones socioemocionales. Finalmente, se introducirá al alumnado en la campo de la psicología positiva que potenciará su autoconocimiento y desarrollo personal al acercarle a conceptos como "fluir", fortalezas personales, resiliencia-hardiness, optimismo, creatividad, etc. Todo ello de forma dinámica e interactiva y desde un enfoque eminentemente práctico y aplicado al ejercicio profesional de la enfermería.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements dels aspectes psicològics de les cures, a fi d'abordar els problemes de salut i dotar els professionals d'infermeria de les habilitats psicològiques necessàries per a apropar-se al pacient i els familiars en situacions relacionades amb la pràctica professional diària.
 • Fomentar el desenvolupament de la sensibilitat emocional i l'habilitat per a gestionar les emocions pròpies i dels altres, amb la finalitat d'afavorir la presa de decisions, la solució creativa dels problemes i l'afrontament efectiu de les diverses situacions de la vida professional.
 • Conèixer tècniques per reduir el nivell d'activació i fomentar en la persona l'establiment de metes ajustades, expectatives optimistes d'autocontrol i autoeficàcia, a més de l'afrontament per a solucionar els problemes i reavaluar els esdeveniments negatius.
 • Conèixer els principals estressors de l'hospitalització.
 • Comprendre les emocions humanes i saber identificar-les i usar-les en un mateix i en altres persones per a l'aprenentatge de les cures i l'exercici professional competent.
 • Establir mesures per a ajudar a afrontar els esdeveniments i reduir els riscos de problemes de salut.
 • Establir mesures per a ajudar a modificar estils de vida personals, a fi de millorar la salut i el benestar.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Formación del alumnado en tres aspectos de la psicología científica más actual que constituyen áreas emergentes de gran relevancia para la formación integral del estudiante de enfermería:

La psicología del cuidado.

La inteligencia emocional y las competencias emocionales.

La psicología positiva.

De forma dinámica e interactiva y desde un enfoque eminentemente práctico y aplicado al ejercicio profesional de la enfermería.

 

 

Dades generals

Codi: 27031
Professor/a responsable:
FERNANDEZ ALCANTARA, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix

 • GRAU EN INFERMERIA
  Tipus d'assignatura: OPTATIVA (Curs: 3)

  Tipus d'assignatura: OPTATIVA (Curs: 4)