Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SALUT I CURES D'INFERMERIA EN EL CICLE VITAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura Obligatoria de 2º Curso de Grado de Enfermería, 1º cuatrimestre. Capacita al estudiante para identificar los procesos propios del ciclo vital, tanto de orden físico como psicológico y social, describiendo su forma de manifestarse, así como identificando tanto los factores favorecedores y promotores de salud como los de riesgo. Se trabajará en la planificación y evaluación de la atención integral, para el fomento de la salud y para la prevención de la enfermedad en las etapas del ciclo vital.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de formació bàsica comuna

 • 5 : Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 20 : Capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats que cal desenvolupar per a proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
 • 22 : Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut/malaltia.
 • 34 : Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i en el climateri i en les alteracions que es poden presentar, proporcionant les cures necessàries en cada etapa.
 • 35 : Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per a facilitar l'adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.
 • 36 : Conèixer els aspectes específics de les cures del nounat.
 • 37 : Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència i els factors que condicionen el patró normal de creixement i desenvolupament.
 • 41 : Seleccionar les intervencions dirigides al xiquet sa i al malalt, així com les derivades dels mètodes de diagnòstic i tractament.
 • 42 : Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.
 • 43 : Comprendre els canvis associats al procés d'envelliment i la seua repercussió en la salut.
 • 44 : Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida associades al procés d'envelliment.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els conceptes de salut sexual i reproductiva i d'infermeria  maternoinfantil, a més de la seua evolució al llarg de la història.
 • Ser capaç d'analitzar, a partir de descriptors estadístics, la situació de salut maternoinfantil d'una població.
 • Identificar els aspectes biopsicosocials i les repercussions d'aquests en la vida quotidiana de l'individu, el grup i la comunitat, concretament pel que fa al cicle reproductiu femení, l'embaràs, la maternitat, el part i el naixement, la infància i l'adolescència.
 • Identificar els canvis generals anatòmics, fisiològics i psicològics que produeix l'embaràs i la repercussió que tenen en la interrelació de la dona i amb l'entorn.
 • Conèixer els factors que poden alterar la salut de la mare i el nadó, com a factors de risc a tenir en compte de manera clau per a la prevenció a l'hora de fer plans de cures.
 • Conèixer els programes d'atenció a la salut sexual i reproductiva.
 • Conèixer els principals programes de promoció de la salut i prevenció de la malaltia adreçats a les dones, els nens i els adolescents.
 • Identificar i planificar activitats diverses per a fomentar la salut de les dones en l'etapa reproductiva i dels nens i adolescents específicament en el pla de cures.
 • Diferenciar les teories del creixement i desenvolupament, des d'una perspectiva biològica i psicosocial.
 • Descriure els factors que influeixen en el creixement sa i el desenvolupament dels nens.
 • Ser capaç d'analitzar la situació de salut dels nens i identificar desviacions del patró normal de creixement i desenvolupament.
 • Conèixer les principals estratègies de promoció de la salut dels adults.
 • Descriure els principals factors de risc i els problemes de salut de major prevalença en atenció primària que afecten les persones adultes.
 • Ser capaç de reforçar i facilitar, en l'àmbit comunitari, la salut de les persones amb factors de risc o problemes de salut que n'afecten el benestar.
 • Identificar les característiques de l'envelliment biopsicosocial i els factors que poden afavorir la salut i prevenir la malaltia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos generales.
Conocerá las principales estrategias de promoción de salud en el adulto mayor
Será capaz de apoyar y facilitar la salud de las personas en el ámbito comunitario, cuyas vidas estén afectadas por factores de riesgo o problemas de salud que afecten a su bienestar.
Describirá los principales factores de riesgo que afectan a las personas en su etapa adulta.
Identificará las características del envejecimiento y los factores que pueden favorecer la salud y prevenir la enfermedad.

Objetivos específicos.
Identificará las características de crecimiento, desarrollo e involución y los factores que pueden favorecer la salud y prevenir la enfermedad.
Identificará aspectos de crecimiento y desarrollo del niño, adolescente y de las persona mayor sanas.
Identificará aspectos psicosociales y los recursos sociales dedicados a las personas mayores.
Describirá los cambios biológicos que produce el proceso de envejecimiento y su repercusión en la interrelación del mayor con su entorno.
Describirá las características psicológicas de las personas mayores y sus actitudes sobre la vejez.
Conocerá los aspectos prácticos relacionados con los programas de salud de atención al niño, adolescente, madre, y adulto mayor.
Conocerá las actividades en los diferentes programas de salud instaurados en los Centros de A.P.
Identificará aspectos relacionados con la salud mental en todo el ciclo vital

 

 

 

Dades generals

Codi: 27020
Professor/a responsable:
GARCIA SANJUAN, SOFIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix