Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM IV: FONAMENTS D'INFERMERIA I CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura Practicum IV: Fundamentos De Enfermería y Cuidados de Enfermería del Adulto I (27017) se enmarca en el tercer semestre de los estudios de Grado en Enfermería de la Universidad de Alicante.

Esta materia, de 6 créditos ECTS, se implementa en un entorno de aprendizaje real, en instituciones sanitarias de la provincia de Alicante. La complejidad de estos contextos de aprendizaje hace necesaria la participación de muchas instituciones y personas, razón por la cual el papel de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Departamento de Enfermería es esencial en el establecimiento y regulación, por medio de comisiones y grupos de trabajo, de todos los aspectos relacionados con el desarrollo del practicum.

http://fcsalud.ua.es/es/estudios/enfermeria/grado/practicum.html

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de formació bàsica comuna

 • 4 : Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats o efectes derivats de la seua administració i consum.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 17 : Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i seguretat a les persones ateses.
 • 29 : Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
 • 30 : Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i fer-ne l'avaluació.
 • 31 : Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
 • 51 : Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.
 • 52 : Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Orientar-se en l'hospital i conèixer la ubicació dels serveis centrals.
 • Fer la descripció física de la unitat assignada i l'organització horària del treball.
 • Descriure la situació aproximada del material que s'utilitza en la unitat.
 • Informar adequadament els familiars quant a horaris i visites.
 • Descriure la ubicació i organització de documents com ara la història clínica, el registre infermer, els volants etc.
 • Prendre i registrar correctament les constants vitals dels pacients assignats.
 • Aplicar i mantenir mesures universals d'asèpsia, desinfecció i bioseguretat.
 • Preparar una habitació per a rebre un ingrés.
 • Explicar i aplicar correctament el procediment d'higiene completa d'un pacient enllitat.
 • Identificar els pacients amb risc de patir úlceres per pressió i fer-ne la profilaxi adequada.
 • Ajudar correctament els pacients assignats quant a alimentació i nutrició, tant en el cas d'ingesta oral com per sonda nasogàstrica.
 • Preparar i administrar correctament la medicació parenteral i no parenteral dels pacients assignats.
 • Fer les cures de la pell i el manteniment d'un pacient amb sondatge nasogàstric o vesical.
 • Fer balanç hídric d'un dels pacients assignats.
 • Fer un document de valoració que ha d'incloure entrevista d'infermeria, valoració física i escales de valoració bàsiques (ABVD, nutrició, deterioració cognitiva, dolor i risc d'úlceres per pressió).
 • Fer plans de cures d'infermeria dels pacients assignats.
 • Presentar un document de valoració, un pla de cures degudament emplenat i un informe de cures d'alta, per a debatre'ls.
 • Identificar els medicaments pautats i administrats als pacients, amb un informe que especifique els motius de prescripció, la posologia, la via d'administració i les reaccions adverses.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Los objetivos específicos se corresponden con los objetivos formativos del apartado anterior.

http://fcsalud.ua.es/es/estudios/enfermeria/grado/practicum.html

 

 

Dades generals

Codi: 27017
Professor/a responsable:
PEREZ CAÑAVERAS, ROSA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix