Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INFERMERIA COMUNITÀRIA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Enfermería Comunitaria I se plantea introducir a los estudiantes en el modelo profesional de la Enfermería Comunitaria, a través de sus modelos teóricos y metodológicos, sus funciones y actividades y su papel dentro de los Equipos Multidisciplinares de Atención a la Comunidad. Todo ello desde la perspectiva comunitaria de los problemas de salud, con especial énfasis en sus determinantes sociales, culturales y medio ambientales, y desde la concepción de la participación comunitaria como premisa para abordar los cuidados de la salud de las personas, las familias y las comunidades.

 

Esta asignatura está relacionada con la asignaturas: Enfermería comunitaria II, Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital y el Practicum I Enfermería comunitaria I, el Practicum II Enfermería comunitaria II y el Practicum III Salud y cuidados de enfermería en el ciclo vital.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 15 : Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva històrica, per a comprendre l'evolució de la cura d'infermeria.
 • 19 : Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
 • 20 : Capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats que cal desenvolupar per a proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
 • 21 : Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció primària de salut.
 • 23 : Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn per a atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat.
 • 24 : Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
 • 25 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
 • 26 : Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
 • 27 : Educar, facilitar i reforçar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estiguen afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
 • 32 : Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
 • 33 : Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 • 42 : Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Introduir l'alumnat en el concepte i els determinants de la salut.
 • Introduir l'alumnat en els diversos enfocaments de la salut internacional.
 • Reconèixer els diversos sistemes d'organització de l'assistència sanitària.
 • Especificar les característiques del sistema sanitari formal i informal.
 • Comprendre i debatre el concepte de iatrogènia.
 • Identificar la classe social, l'ètnia i el gènere com a determinants de salut en l'anàlisi de les desigualtats en salut.
 • Comprendre i debatre el concepte de desenvolupament sostenible i la relació amb la salut.
 • Introduir l'alumnat en els conceptes bàsics d'ecologia humana.
 • Identificar els fenòmens globals que afecten el medi ambient mundial.
 • Analitzar el fenomen de la contaminació ambiental i les repercussions en la salut.
 • Identificar la demografia com a determinant de l'estat de salut de la població i la seua relació amb les desigualtats en salut.
 • Conèixer els antecedents històrics de la infermeria comunitària.
 • Identificar les tendències en la prestació de cures d'infermeria en la comunitat.
 • Conèixer el model professional de la infermeria comunitària, les seues funcions i el paper que exerceix dins de l'equip multidisciplinari d'atenció primària.
 • Participar amb els professionals d'infermeria de l'equip, en les activitats d'infermeria relacionades amb l'atenció a les persones sanes o malaltes.
 • Situar als professionals d'infermeria dins de l'àmbit de l'atenció primària de salut.
 • Identificar les activitats pròpies de la infermeria comunitària dins del marc de la promoció de la salut.
 • Valorar la transcendència i utilitat de les accions comunitàries.
 • Valorar la dimensió de les cures en el treball comunitari.
 • Ser capaç de comunicar-se amb persones no expertes en salut.
 • Ser capaç de valorar la diversitat i la multiculturalitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 Mostrar conocimiento sobre las definiciones del concepto de salud que se han generado en los últimos años. Reconocer la influencia de los factores que determinan la salud y la enfermedad, sus ámbitos de influencia y las relaciones entre ellos. Examinar las principales tendencias de mortalidad y morbilidad en el contexto nacional e internacional. Conocer las principales características del Sistema Nacional de Salud, las diferencias con respecto a otros modelos de sistemas sanitarios y su papel como determinante de la salud de la población.  Identificar las características de la organización sanitaria del nivel asistencial de la Atención primaria de Salud. Comprender los modelos conceptuales que contribuyen a explicar cómo intervienen los determinantes sociales de la salud sobre las desigualdades en salud. Entender el concepto de desarrollo sostenible, así como los fenómenos globales que afectan al medio ambiente mundial.  Reconocer la influencia de las condiciones ambientales sobre la salud de la población. Identificar los objetivos y estrategias de la salud internacional en el contexto de la globalización económica.  Analizar el papel de la cooperación internacional para el desarrollo como una estrategia de acción política y social. Comprender el concepto de comunidad y participación comunitaria . Identificar las dimensiones que conforman el concepto de Enfermería Comunitaria, así como sus ámbitos de actuación.  Conocer los antecedentes históricos de la Enfermería Comunitaria . Definir las funciones profesionales de la Enfermería Comunitaria. Conocer las distintas modalidades de organización de los cuidados de Enfermería Comunitaria. Conocer los problemas de salud emergentes en el ámbito comunitario. Conocer los sistemas de información sanitaria en Atención Primaria. Analizar el estado de salud de la población y sus determinantes desde una perspectiva multidisciplinar, multicultural y comunitaria.  Utilizar herramientas informáticas de utilidad para análisis de datos tabulados.  Situar a los profesionales de enfermería dentro del ámbito de la Atención Primaria de Salud. Interpretar los mecanismos de funcionamiento, disponibilidad y uso de los servicios, recursos y programas necesarios para mantener y mejorar la salud de la población, así como sus posibles efectos negativos sobre la salud de la misma. Analizar los cuidados integrales que el profesional de enfermería desarrolla en el ámbito de la Atención Primaria de Salud.Utilizar los sistemas de información sanitaria. Valorar la transcendencia y utilidad de las acciones comunitarias. Valorar la contribución de los profesionales de enfermería a la salud comunitaria. Apreciar el valor de la diversidad y la multiculturalidad en el contexto sanitario, en el comunitario y en la sociedad. Apreciar la importancia del trabajo en equipo, multidisciplinar, y la participación activa. Considerar la importancia de comunicarse con profesionales que no trabajan en el sector salud .Estimar la importancia de la empatía y el saber escuchar como herramientas fundamentales para el ejercicio profesional de la enfermería comunitaria.

 Se hará espacial hincapié en obtener resultados de aprendizaje relacionados con situaciones de diversidad funcional

 

 

 

Dades generals

Codi: 27011
Professor/a responsable:
GALIANA SANCHEZ, MARIA EUGENIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,88
  Crèdits pràctics: 0,75
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0,52
  Crèdits pràctics: 0,25

Estudis en què s'imparteix