Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PSICOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura forma part de la formació bàsica que permetrà a l'estudiant de infermeria un acostament a la Psicologia com a estudi científic del comportament i la seua contribució al procés salut-malaltia i qualitat de vida de les persones. El que fem i el que experimentem (pensaments i afecte) constitueixen els ingredients fonamentals del nostre comportament. L'estudi de la diversitat humana, de les bases biològiques del nostre comportament, de l'adquisició, manteniment i canvi d'informació, coneixements i comportaments, de la nostra personalitat, del context en el qual estem, de la relació amb els altres, del nostre grau d'adaptació a la vida, i del que fem i experimentem en la salut i en la malaltia, són àrees d'especial interès en aquesta assignatura. La Psicologia com a ciència i professió aporta uns coneixements molt rellevants per a procurar una millor i més llarga vida. El coneixement de les variables rellevants, de la metodologia precisa i de les recerques i pràctica actuals constitueix l'objecte d'estudi d'aquesta assignatura. El coneixement i comprensió d'aquests processos serviran de base per al desenvolupament de competències que es treballaran en altres assignatures, com les referides al procés de relació d'ajuda, el paper de les emocions en el procés de presa de decisions en l'àmbit de la salut o l'educació per a la salut. Així mateix, aquesta assignatura facilitarà el desenvolupament de les competències relacionades amb la infermeria psiquiàtrica i de salut mental.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-9 : Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, reforçant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de formació bàsica comuna

 • 10 : Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar-hi ajuda.
 • 11 : Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
 • 12 : Utilitzar estratègies i habilitats que permeten una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seues preocupacions i interessos.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar i estudiar els processos psicològics bàsics, en relació amb el comportament humà normal i adaptatiu.
 • Comprendre els processos cognitius, emocionals i afectius que modulen les conductes de salut i malaltia.
 • Estudiar els trets de personalitat relacionats amb les conductes de salut i malaltia.
 • Conèixer els conceptes d'estrés i afrontament i la influència que tenen en la salut.
 • Conèixer i millorar el procés d'adherència terapèutica.
 • Identificar les variables psicològiques implicades en el procés de salut i malaltia al llarg del cicle vital.
 • Estudiar la dimensió psicològica del dolor.
 • A partir del coneixement dels processos psicològics bàsics, detectar valorar i intervenir en situacions que alteren la qualitat de vida.
 • Fomentar estils de vida saludables i l'autoatenció i ajudar a mantenir conductes preventives i terapèutiques.
 • Fomentar la humanització del procés terapèutic.
 • Desenvolupar habilitats per a facilitar la comunicació en l'àmbit sanitari.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Sensibilitzar i conscienciar a l'alumnat sobre la importància del coneixement dels principis i processos bàsics de la Psicologia per al desenvolupament de la practica professional en Infermeria.
 • Fomentar una actitud positiva d'acceptació del model bio-psico-social i espiritual en l'atenció i pla de cures en els processos de salut-malaltia.
 • Identificar la influència del gènere en el procés de salut i malaltia.
 • Analitzar la influència dels rols de gènere com a factor de risc i protecció per a la salut mental.

 

 

Dades generals

Codi: 27008
Professor/a responsable:
FERNANDEZ PASCUAL, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix