Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTES EN BIOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

- Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Bloque Profesional

- Perfil Profesional: Profesional del medio ambiente, Profesional en materias biomëdicas. Profesional de la investigación y desarrollo, Profesional docente. Profesional en la industria Biotecnológica. Profesional de Control de Calidad.

El contenido de esta asignatura trata de desarrollar las competencias relacionadas con la dirección y organización de proyectos. Se estudia la organización, metodología y gestión del proyecto contemplándose sus distintos apartados y estrategias. Además, se incluyen nociones sobre la presentación de las memorias y su defensa.

Estos conceptos serán ilustrados con estudios de casos prácticos y temas de actualidad. Estos conocimientos suponen la base de actuaciones profesionales, tales como la ordenación del territorio, restauración de ecosistemas, gestión de espacios naturales, evaluación de impacto ambiental, temas bioclínicos, obtención de productos biotecnológicos, control de calidad en la industria alimentaria, biorremediación, gestión de proyectos de investigación, desarrollo de memorias para el estudio de patentabilidad, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE28 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en biologia.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE43 : Catalogar, avaluar i gestionar recursos naturals.
 • CE44 : Realitzar serveis i processos en biologia.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.
 • CE47 : Caracteritzar, gestionar, conservar i restaurar poblacions, comunitats i ecosistemes.
 • CE48 : Avaluar l'impacte ambiental.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir la capacitat per a fer projectes relacionats amb la biologia i plans d'ordenació i gestió, a més d'avaluar recursos biològics i impacte ambiental des d'una perspectiva econòmica i legislativa.
 • Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques de l'economia de mercat aplicada als recursos biològics i dels principis de la normativa que en regula l'ús i la protecció.
 • Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a la biologia, reconèixer problemes específics i proposar-hi solucions.
 • Aprendre a proposar mesures de conservació i restauració i de protecció d'espècies i hàbitats, des d'una perspectiva econòmica i legislativa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Los contenidos teórico-prácticos de esta asignatura tienen como objetivo dar las nociones básicas para realizar un Proyecto o un Estudio de temas propios de las Especialidades y que tienen, por tanto, un carácter eminentemente aplicado.

Dotar al alumno de las competencias relativas al contenido de la asignatura desde el punto de vista descrito en el contenido de la misma. En particular se desarrollan competencias técnicas, de comportamiento profesional y del contexto del proyecto.

 

 

Dades generals

Codi: 26560
Professor/a responsable:
MARTIN CANTARINO, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix