Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EDAFOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El objetivo de esta asignatura es que el alumnado adquiera una formación que le permita describir los componentes y propiedades más relevantes de los suelos así como, a clasificarficar los distintos tipos de suelos en función de sus carácteristicas. Además se pretende de que alumno conozca las leyes, métodos y técnicas que se utilizan en esta rama de la Ciencia.  

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE23 : Analitzar els components del medi físic (hídric, atmosfèric i terrestre) i les seues relacions amb el medi biòtic.
 • CE27 : Relacionar els fluxos d'energia i els cicles biogeoquímics en el funcionament dels ecosistemes.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE43 : Catalogar, avaluar i gestionar recursos naturals.
 • CE47 : Caracteritzar, gestionar, conservar i restaurar poblacions, comunitats i ecosistemes.
 • CE48 : Avaluar l'impacte ambiental.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Respecte del sòl, relacionar-ne els components amb les propietats fisicoquímiques i el paper en el desenvolupament vegetal.
 • Respecte del sòl, relacionar-ne els components amb les propietats fisicoquímiques i l'ús sostenible.
 • Definir el paper dels diversos factors que incideixen en la formació i evolució del sòl i justificar-ne els motius de la influència.
 • Conèixer i fonamentar els diversos mètodes de caracterització de components dels sòls.
 • Deduir les propietats bàsiques d'un sòl, a partir del nom d'acord amb la Soil Taxonomy i la base de referència mundial.
 • Utilitzar les principals bases de dades i suports d'informació de característiques i nomenclatura de sòls amb la finalitat de mantenir-ne actualitzats els coneixements.
 • Conèixer i analitzar les principals línies actuals de recerca sobre sòls.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer los principales constituyentes de cada una de las fases del suelo

- Conocer las bases de clasificación de los suelos

- Aprender a determinar algunos de los componentes del suelo responsables de sus funciones

 

 

Dades generals

Codi: 26550
Professor/a responsable:
SANCHEZ ANDREU, JUAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix