Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura forma parte del Módulo avanzado del Grado en Biología. Es una asignatura optativa del Itinerario de Biotecnología y Biosanitario.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE13 : Estudiar l'estructura i la funció de les biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • CE14 : Conèixer els fonaments de la replicació, transcripció, traducció i modificació del material genètic.
 • CE15 : Identificar les principals vies metabòliques.
 • CE17 : Comprendre els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en bioenergètica.
 • CE21 : Aïllar, cultivar i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE42 : Saber identificar, analitzar, catalogar organismes biològics.
 • CE43 : Catalogar, avaluar i gestionar recursos naturals.
 • CE44 : Realitzar serveis i processos en biologia.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.
 • CE48 : Avaluar l'impacte ambiental.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les bases bioquímiques i microbiològiques dels processos biotecnològics.
 • Conèixer les principals aplicacions tecnològiques dels organismes vius i els processos biològics.
 • Modificar microorganismes d'aplicació en biotecnologia.
 • Fer, presentar i defensar informes científics i tècnics per escrit i verbalment a una audiència.
 • Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos tècnics relacionats amb la biotecnologia.
 • Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biotecnologia.
 • Manipular amb seguretat i destresa material biològic, organismes, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biotecnologia.
 • Saber dissenyar estratègies bioquímiques i microbiològiques per a aplicar-les en biotecnologia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Conocer las bases bioquímicas y microbiológicas de los procesos biotecnológicos.
• Conocer las principales aplicaciones tecnológicas de los organismos vivos y los procesos biológicos.
• Modificar microorganismos empleados en biotecnología.
• Realizar, presentar y defender informes científicos y técnicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
• Saber buscar, analizar, comprender y redactar textos técnicos relacionados con la biotecnología.
• Conocer y aplicar métodos matemáticos y estadísticos para validar modelos a partir de datos experimentales aplicados a la Biotecnología.
• Manipular con destreza y seguridad material biológico, reactivos e instrumental de aplicación en biotecnología.
• Saber diseñar estrategias bioquímicas y microbiológicas para la aplicación en biotecnología.

 

 

Dades generals

Codi: 26547
Professor/a responsable:
MARTINEZ MOJICA, FRANCISCO JUAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,76
Crèdits pràctics: 1,64
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,38
  Crèdits pràctics: 0,82
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR I EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0,38
  Crèdits pràctics: 0,82

Estudis en què s'imparteix