Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MICROBIOLOGIA APLICADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Los microorganismos están implicados en multitud de procesos que tienen un impacto directo en la población humana. En este contexto, la asignatura de Microbiología Aplicada abarca el estudio tanto de aquellos microorganismos que intervienen en la producción (frecuentemente a gran escala) de diversos compuestos de utilidad para los seres humanos (área de Microbiología Industrial) como en los implicados en problemas de salud pública (área Microbiología Clínica).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE21 : Aïllar, cultivar i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE42 : Saber identificar, analitzar, catalogar organismes biològics.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la microbiologia industrial.
 • Modificar microorganismes d'aplicació en biotecnologia.
 • Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori de microbiologia clínica i industrial.
 • Manipular amb seguretat microorganismes patògens, amb procediments estàndards de laboratoris de microbiologia clínica.
 • Fer, presentar i defensar informes científics i tècnics per escrit i verbalment davant una audiència.
 • Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos tècnics relacionats amb la microbiologia clínica i industrial.
 • Relacionar la microbiologia industrial amb altres disciplines, per tal d'adquirir la capacitat necessària per a executar projectes i estudis biotecnològics.
 • Saber identificar microorganismes patògens.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Saber manipular microorganismos de interés aplicado utilizando procedimientos estándares de laboratorios de microbiología.
 • Saber manipular microorganismos de importancia clínica.
 • Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio de microbiología.
 • Entender y conocer la necesidad de las medidas de asepsia e higiene en la manipulación de instrumental y material.
 • Entender y conocer los métodos matemáticos y estadísticos aplicados en la Microbiología Industrial.
 • Conocer la patología y la terapéutica de los procesos infecciosos.
 • Realizar, presentar y defender informes científicos y técnicos, tanto escritos como orales.
 • Entender, en general, la importancia y el impacto de los microorganismos en sus distintas relaciones con la población humana.

 

 

Dades generals

Codi: 26544
Professor/a responsable:
FERNANDEZ BOAN, ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,12
Crèdits pràctics: 1,28
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,12
  Crèdits pràctics: 1,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix