Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura forma parte del modulo avanzado del Grado en Biología y está incluida en el itinerario de Biotecnología y Biosanitaria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE13 : Estudiar l'estructura i la funció de les biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • CE14 : Conèixer els fonaments de la replicació, transcripció, traducció i modificació del material genètic.
 • CE15 : Identificar les principals vies metabòliques.
 • CE17 : Comprendre els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en bioenergètica.
 • CE21 : Aïllar, cultivar i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars.
 • CE28 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en biologia.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer amb detall els principis fisicoquímics que fonamenten la catàlisi enzimàtica, saber descriure i raonar mecanismes de catàlisi enzimàtica, analitzar dades cinètiques i determinar mecanismes cinètics de reacció, a més de deduir equacions de velocitat a partir de models cinètics.
 • Conèixer i discutir aplicacions dels biocatalitzadors com a molècules terapèutiques, eines analítiques, sensors biològics o eines en processos industrials.
 • Saber dissenyar estratègies genètiques i bioquímiques per a l'aplicació de l'enginyeria metabòlica.
 • Conèixer i discutir aplicacions industrials concretes de l'enginyeria metabòlica i adquirir una visió actualitzada del potencial de l'enginyeria metabòlica en el camp de la biotecnologia.
 • Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació en biotecnologia, utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu i adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes.
 • Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació en biotecnologia i manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biotecnologia, en el moment de dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • Planificar, dissenyar i executar recerques pràctiques, interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori de biotecnologia, a més de valorar-ne els resultats.
 • Saber cercar, analitzar i comprendre els textos científics de biotecnologia i fer, presentar i defensar informes científics per escrit i verbalment davant una audiència.
 • Reconèixer i valorar els processos bioquímics en la vida diària i relacionar la bioquímica i la biologia molecular amb altres disciplines.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

 

;

Dades generals

Codi: 26543
Professor/a responsable:
BRU MARTINEZ, ROQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR I EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix