Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIODIVERSITAT VEGETAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La Biodiversitat Vegetal és una assignatura formativa del mòdul fonamental i tipus Obligatòria en el Grau de Biologia. L'objectiu fonamental és oferir a l'alumne una visió general dels organismes que integren el món vegetal. Per tant és imprescindible per als futurs biòlegs, una comprensió adequada d'aquesta matèria per a l'enteniment de la complexitat dels organismes i dels seus processos evolutius.

Amb l'assignatura Biodiversitat vegetal es pretén proporcionar als alumnes/as les eines bàsiques per a l'estudi del món vegetal en el seu conjunt, oferint una visió dels principals grups vegetals que existeixen en la naturalesa. Els organismes vegetals són d'especial importància en quasi tots els ambients, no sols com a productors primaris sinó com a manteniment i suport d'altres grups d'organismes vius, amb els quals constantment interaccionen en els ecosistemes. Es començarà donant una visió general d'aquesta disciplina, seguit d'un estudi detallat dels principals grups vegetals, seguint una perspectiva evolutiva i adaptativa. Es farà especial èmfasi en el valor universal de la nomenclatura científica i del noms botànics com a únics atributs inequívocs per a usar correctament els moderns sistemes de cerca d'informació. Finalment, s'abordaran aspectes relacionats amb la conservació de flora perquè l'alumne tinga les eines necessàries per a entendre els plans de conservació i gestió d'espècies vegetals.

La ubicació de la Biodiversitat Vegetal en el segon semestre del segon curs de grau facilitarà a l'alumne/a la compressió de les relacions i conceptes en aquesta assignatura. L'alumne ha cursat just en el semestre anterior les bases fonamentals de la Botànica, ciència en la qual s'inclou la Biodiversitat Vegetal i, per tant, ajudarà a aprofundir amb agilitat i solvència en els continguts propis d'aquesta ciència, permetent aconseguir les competències pròpies de l'assignatura. No obstant això, ha de coordinar-se adequadament amb la resta d'assignatures del grau i del curs per a garantir així mateix l'adquisició de les competències genèriques del mòdul.

L'assignatura Biodiversitat Vegetal proporciona els coneixements bàsics per a afrontar amb èxit algunes de les assignatures del grau que es cursaran en els següents semestres, així com per al desenvolupament de l'activitat professional futura del graduat en Biologia, d'acord amb les competències atribuïdes pels Estatuts del Col·legi Oficial de Biòlegs.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE11 : Conèixer els principis de la sistemàtica i la filogènia.
 • CE7 : Comprendre els mecanismes i models evolutius.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE42 : Saber identificar, analitzar, catalogar organismes biològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principis de la sistemàtica i filogenia en vegetals.
 • Saber identificar i catalogar organismes vegetals.
 • Reconèixer organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, a més de l'origen evolució i comportament.
 • Comprendre els mecanismes i models evolutius.
 • Fer informes i presentacions orals en botànica, a partir de les dades de les sessions teòriques i pràctiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Conéixer els principis de la sistemàtica i filogènia en vegetals.
• Saber identificar i catalogar organismes vegetals.
• Reconéixer organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.
• Comprendre els mecanismes i models evolutius.
• Elaborar informes i presentacions orals en Botànica a partir de les dades manejades en les sessions teòriques i pràctiques.

 

 

Dades generals

Codi: 26528
Professor/a responsable:
MARTINEZ AZORIN, MARIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix