Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ZOOLOGIA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

La Zoología II es una asignatura formativa del módulo fundamental y tipo Obligatoria en el Grado de Biología. El objetivo fundamental de esta asignatura es dar al alumno una visión de la diversidad que presenta el mundo animal. Los conocimientos y habilidades adquiridas durante el curso de esta asignatura favorecerá la formación de futuros profesionales en Biología, dándoles el enfoque necesario para que adquieran una comprensión adecuada sobre la complejidad de estos organismos desde el punto de vista de su diversidad y de sus procesos evolutivos. Esta asignatura constituye la continuación y complemento de la asignatura Zoología I, impartida en el tercer semestre, y se centra fundamentalmente en el estudio de los Metazoos Protóstomos. Esta disciplina resulta imprescindible en la formación de los futuros biólogos y constituye la base fundamental de otras muchas disciplinas que se imparten en los siguientes cursos del Grado como son la Fisiología Animal I y II,  Ecología de Poblaciones y Comunidades, Biogeografía y Biología de la Conservación.

 

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE19 : Estudiar l'anatomia i morfologia animal i vegetal.
 • CE22 : Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius.
 • CE4 : Reconèixer diferents nivells d'organització en el sistema viu.
 • CE7 : Comprendre els mecanismes i models evolutius.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE42 : Saber identificar, analitzar, catalogar organismes biològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir i utilitzar un vocabulari científic correcte, que permeta expressar amb rigor els principals conceptes zoològics.
 • Conèixer els principals llinatges evolutius dels metazous protostomats, a més de les característiques bàsiques del pla corporal.
 • Reconèixer la morfologia dels principals grups de metazous protostomats.
 • Analitzar les principals adaptacions i característiques biològiques dels grups mes importants de protostomats, amb especial èmfasi en el cas del fílum d'artròpodes.
 • Identificar la importància relativa dels grups de metazous protostomats en la diversitat animal i la interacció amb els tipus d'hàbitat.
 • Desenvolupar l'habilitat necessària per a elaborar i presentar continguts zoològics a partir dels coneixements adquirits.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Adquirir y utilizar un correcto vocabulario científico que permita expresar con rigor los principales conceptos zoológicos.
Conocer los principales linajes evolutivos de los metazoos Protóstomos, así como las característica básicas de su plan corporal.
Reconocer la morfología de los principales grupos de metazoos Protóstomos.
Analizar las principales adaptaciones y características biológicas de los grupos mas importantes de Protóstomos, con especial énfasis en el Tipo Artrópodos por alta biodiversidad e importancia en los procesos ecositémicos. 
Identificar la importancia relativa de los grupos de metazoos Protóstomos en la diversidad animal y su relación con los diferentes tipos de hábitat.
Desarrollar la habilidad necesaria para la elaboración y presentación de documentos y exposiciones sobre los grupos de animales protóstomos a partir de los conocimientos adquiridos.
Conocer la importancia de estos de estos grupos animales en los programas de conservación de la biodivesidad.

 

 

 

Dades generals

Codi: 26527
Professor/a responsable:
BORDERA SANJUAN, SANTIAGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,08
Crèdits pràctics: 1,32
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,08
  Crèdits pràctics: 1,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix