Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BOTÀNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La Botànica és una assignatura formativa del mòdul fonamental i de tipus obligatori en el Grau de Biologia, l'objectiu principal de la qual és oferir a l'alumnat una visió completa dels diferents grups d'organismes que tradicionalment es consideren "vegetals". Per tant, des de sempre s'ha considerat que esta disciplina és un dels pilars bàsics del grau, resultant imprescindible no sols perquè els futurs professionals de la Biología obtinguen una visió completa de la complexitat global dels organismes i sistemes vegetals –i dels processos evolutius en els quals es veuen implicats–, sinó també perquè puguen entendre i afrontar amb èxit altres matèries biològiques que cursaran en els semestres següents.

Amb l'assignatura Botànica es pretén proporcionar a l'alumnat les eines bàsiques per a l'estudi del món vegetal en el seu conjunt. Els organismes vegetals, per la seua biodiversitat i biomassa en els ecosistemes terrestres i marins, són d'especial importància en quasi tots els ambients, no sols com a productors primaris sinó com a manteniment i suport d'altres grups d'organismes vius, amb els quals constantment interaccionen en els ecosistemes. Es començarà donant una visió general d'esta disciplina, recordant i ampliant per a això alguns dels aspectes estudiats en els semestres anteriors; seguirà l'estudi de la morfologia bàsica de les estructures vegetatives i reproductives pròpies dels vegetals, seguint una perspectiva evolutiva i adaptativa. Finalment, s'abordarà l'estudi de la vegetació, que donarà peu a estudiar les relacions dels vegetals entre si i amb el medi ambient.

La ubicació d'esta assignatura en el primer semestre del segon curs del grau facilitarà a l'alumnat la comprensió més fàcil dels conceptes fonamentals de la Botànica (ja que s'hauran cursat assignatures que són bàsiques per a poder entendre molts dels processos que s'explicaran en esta matèria), i ajudarà a aprofundir amb agilitat i solvència en els continguts propis d'esta ciència, permetent aconseguir les competències pròpies de l'assignatura. No obstant això, ha de coordinar-se adequadament amb la resta d'assignatures del grau i del curs per a garantir així mateix l'adquisició de les competències genèriques del mòdul. En particular, esta assignatura és bàsica per a poder afrontar amb solvència suficient l'assignatura Biodiversitat vegetal, la seua complementària del segon semestre d'este curs.

La Botànica proporciona els coneixements necessaris per a afrontar amb èxit algunes de les assignatures del grau que es cursaran en els següents semestres, així com per al desenvolupament de l'activitat professional futura del graduat en Biologia, d'acord amb les competències atribuïdes pels Estatuts del Col·legi Oficial de Biòlegs d'Espanya.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE12 : Comprendre les bases de la biogeografia.
 • CE19 : Estudiar l'anatomia i morfologia animal i vegetal.
 • CE22 : Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius.
 • CE4 : Reconèixer diferents nivells d'organització en el sistema viu.
 • CE7 : Comprendre els mecanismes i models evolutius.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer diversos nivells d'organització en els vegetals.
 • Estudiar els principals trets morfològics dels vegetals.
 • Analitzar i interpretar els cicles biològics dels vegetals.
 • Comprendre els mecanismes i models evolutius en els vegetals.
 • Comprendre les bases de la geobotànica.
 • Fer informes i presentacions orals de botànica, a partir de la informació de les sessions teòriques i pràctiques.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Competències de coneixement CE 4: Reconéixer diferents nivells d'organització en el sistema viu. CE7: Comprendre els mecanismes i models evolutius. CE12: Comprendre les bases de la Biogeografia. CE19: Estudiar l'anatomia i la morfologia vegetal. CE22: Analitzar i interpretar el desenvolupament, creixement i els cicles biològics dels éssers vius. Competències d'habilitat CE36: Realitzar, presentar i defendre informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant una audiència. CE37: Saber buscar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics. CE38: Utilitzar correctament els mètodes inductius i deductius en l'àmbit de la Biologia.

 

 

Dades generals

Codi: 26523
Professor/a responsable:
CRESPO VILLALBA, MANUEL BENITO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix