Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ZOOLOGIA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

 

La Zoología I es una asignatura obligatoria que se imparte durante el primer semestre del segundo curso del Grado de Biología.

La Zoología constituye junto con la Botánica y la Microbiología, uno de los pilares básicos de la Biodiversidad. El objetivo fundamental de la asignatura es ofrecer al estudiante una visión general del mundo animal, con el fin de que conozca los principales linajes evolutivos de los metazoos, así como las características básicas de su plan corporal, biología y adaptaciones. Dada la gran diversidad del Reino Animalia (casi las 3/4 partes de todos los organismos conocidos son animales), la asignatura se centrará en el estudio en los grupos basales de Metazoos y en el linaje de los Metazoos Bilaterales Deuteróstomos. Esta materia se apoya en las nociones impartidas en la asignatura de Biología de primer curso. Además se complementa con la Zoología II (impartida durante el segundo semestre), que aborda el estudio de los Metazoos Bilaterales Protóstomos.

La asignatura resulta pues fundamental, para la formación de los futuros biólogos y constituye una base importante para tanto para otras asignaturas obligatorias del Grado como la Ecología de poblaciones y comunidades, la Biología Marina, la Fisiología Animal (I y II), o las optativas Biogeografía o Biología de la Conservación, entre otras.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE11 : Conèixer els principis de la sistemàtica i la filogènia.
 • CE19 : Estudiar l'anatomia i morfologia animal i vegetal.
 • CE28 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en biologia.
 • CE4 : Reconèixer diferents nivells d'organització en el sistema viu.
 • CE7 : Comprendre els mecanismes i models evolutius.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE42 : Saber identificar, analitzar, catalogar organismes biològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'estat actual de la zoologia, amb especial èmfasi en els aspectes més generals derivats de la història evolutiva dels animals.
 • Adquirir i utilitzar un vocabulari científic correcte, que permeta expressar amb rigor els principals conceptes zoològics.
 • Conèixer els principals llinatges evolutius dels metazous, a més de les característiques bàsiques del seu pla corporal.
 • Reconèixer la morfologia i les adaptacions dels principals grups de metazous, amb especial atenció en els filocordats.
 • Conèixer els principis bàsics de la taxonomia, classificació i filogènia animal.
 • Desenvolupar l'habilitat necessària per a elaborar i presentar continguts zoològics a partir dels coneixements de les classes teòriques i pràctiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Reconocer las relaciones filogenéticas existentes en el Reino Animal.

- Identificar las características generales mas importantes de los animales (reproducción, desarrollo, biología, evolución).

- Comprender las bases de la Filogenia, Taxonomía y Nomenclatura animal.

- Conocer los grupos basales de Metazoos y su posición el árbol filogenético animal.

- Estudiar la diversidad e importancia de los Deuteróstomos en el linaje de los Metazoos Bilaterales.

- Conocer las principales radiaciones adaptativas del Filo Cordados.

 

 

 

Dades generals

Codi: 26522
Professor/a responsable:
ROJO VELASCO, SANTOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix