Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En esta assignatura s'establiran els fonaments teòrics que expliquen els condicionants de la vida en els medis terrestres i aquàtics, les adaptacions dels organismes a les seues característiques, així com el funcionament dels ecosistemes.
S'aborda l'estudi de l'estructura dels ecosistemes i com esta varia en l'espai i en el temps. S'estudia la transferència de matèria i energia en l'ecosistema i nivells superiors d'organització. Finalment s'analitzen els efectes de l'acció de l'home en l'ambient, discutint possibles estratègies per a buscar l'explotació sostenible dels ecosistemes.
Estos conceptes teòrics seran il·lustrats amb estudis de casos pràctics i temes d'actualitat.
Estos coneixements suposen la base de disciplines professionals, com ara la conservació del territori, restauració d'ecosistemes, silvicultura, gestió d'espais naturals, avaluació d'impacte ambiental, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE12 : Comprendre les bases de la biogeografia.
 • CE17 : Comprendre els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en bioenergètica.
 • CE23 : Analitzar els components del medi físic (hídric, atmosfèric i terrestre) i les seues relacions amb el medi biòtic.
 • CE27 : Relacionar els fluxos d'energia i els cicles biogeoquímics en el funcionament dels ecosistemes.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE47 : Caracteritzar, gestionar, conservar i restaurar poblacions, comunitats i ecosistemes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber descriure els factors ambientals que condicionen la vida en el planeta i la distribució dels biomes.
 • Comprendre els fluxos de matèria i energia relacionats amb la dinàmica tròfica.
 • Aplicar correctament les tècniques d'anàlisi i representació de dades als resultats obtinguts en les pràctiques de camp i laboratori.
 • Saber fer informes i presentacions orals a partir de les dades analitzades en les pràctiques.
 • Aplicar les tècniques i els coneixements adquirits per a caracteritzar ecosistemes i dissenyar mesures de conservació, gestió i restauració.
 • Reconèixer i analitzar els problemes ambientals relacionats amb l'ecologia global.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Es consideren objectius específics d'esta assignatura els següents:
1.- Conéixer els factors ambientals que condicionen la vida en el planeta, els ecosistemes i la distribució dels organismes i els biomes.
2.- Comprendre els fluxos de matèria i energia relacionats amb la dinàmica tròfica a escala d'ecosistema
3.- Aplicar les tècniques d'anàlisi i representació de dades als resultats obtinguts en les pràctiques de camp i laboratori
4.- Conéixer les tècniques de mostratge, anàlisi i elaboració d'informes partir de les dades generades en les pràctiques i bibliogràfics
5.- Aplicar els coneixements i tècniques adquirits per a la caracterització d'ecosistemes
6.- Reconéixer i analitzar els problemes ambientals relacionats amb l'Ecologia Global

 

 

;

Dades generals

Codi: 26521
Professor/a responsable:
BAEZA BERNA, MANUEL JAIME
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,08
Crèdits pràctics: 1,32
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,08
  Crèdits pràctics: 1,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix