Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Histologia estudia les agrupacions cel·lulars constituïdes per cèl·lules especialitzades estructural i funcionalment; aquestes agrupacions constitueixen els teixits, tant animals com a vegetals. L’objecte d’estudi són, per tant, els diferents tipus cel·lulars i la seua relació amb la matriu extracel·lular, per la qual cosa integra aspectes morfològics, fisiològics i moleculars.

La Histologia és una disciplina essencial per a comprendre tant l'estructura com els processos biològics normals i patològics fonamentals que han de conèixer tots els graduats tant de Ciències Biològiques i de Ciències de la Salut. S'imparteix en el segon curs del Grau de Biologia atès que els coneixements dels nivells cel·lular, tissular, d'òrgans i sistemes, a nivell microscòpic, són pre-requisit per a coordinar-se amb els continguts d'altres matèries tan importants com ara  l'Anatomia, la Botànica, la Fisiologia, la Zoologia, l'Anatomia Patològica, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE11 : Conèixer els principis de la sistemàtica i la filogènia.
 • CE13 : Estudiar l'estructura i la funció de les biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • CE18 : Analitzar l'estructura i funció dels virus, cèl·lules, teixits, òrgans i sistemes animals i vegetals.
 • CE19 : Estudiar l'anatomia i morfologia animal i vegetal.
 • CE20 : Comprendre les bases de la immunitat en els éssers vius.
 • CE22 : Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius.
 • CE4 : Reconèixer diferents nivells d'organització en el sistema viu.
 • CE5 : Comprendre el concepte de vida i conèixer el seu origen i història, juntament amb la de la Terra.
 • CE7 : Comprendre els mecanismes i models evolutius.
 • CE8 : Comprendre i conèixer les bases genètiques de la biodiversitat.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els diversos nivells d'organització de la matèria vivent, des de les molècules fins als organismes, a més dels tipus de cèl·lules segons els organismes, l'origen i evolució.
 • Conèixer les principals característiques i organització en òrgans i sistemes, dels metazous, fongs i plantes superiors. Conèixer-ne la composició tissular, cel·lular.
 • Conèixer els mecanismes bàsics de la diferenciació, histogènesi i organogènesi de plantes i animals.
 • Manipular amb seguretat i destresa material biològic, organismes, reactius, instruments i dispositius per a estudiar cèl·lules eucariotes, teixits i òrgans animals i vegetals.
 • Identificar, a través del microscopi òptic i electrònic i en imatges obtingudes amb aquests instruments, cèl·lules eucariotes, teixits i òrgans animals i vegetals, a més d'interpretar, avaluar, processar i sintetitzar les dades obtingudes.
 • Saber cercar, analitzar i comprendre informació científica per a redactar textos i informes científics i tècnics relacionats amb els continguts adquirits en l'estudi d'ghistologia, a més de presentar-los i defensar-los oralment o per escrit.
 • Ser capaç de reconèixer i valorar els processos biològics de la vida quotidiana, relacionats amb les competències de la histologia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Els objectius generals de l'assignatura són:
- Diferenciar els tipus de teixits  segons les característiques morfològiques i funcionals.
- Identificar els diferents tipus cel·lulars que constitueixen cada teixit i descriure les característiques més importants.
- Utilitzar els recursos bibliogràficss específics per a l'estudi de l'asisgnatura.
- Utilitzar correctament el microscopi òptic per a l'estudi de preparacions histològiqus.
- Utilitzar els recursos del laboratori per a fer preparacions histològiques.

 

 

Dades generals

Codi: 26520
Professor/a responsable:
MARTINEZ LORENTE, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix