Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura GEOLOGIA del primer curs del Grau en Biologia pertanye al grup de disciplines basiques COMUNES dels graus en Ciencies. Forma junta en la Biologia, la Quimica i la Fisica el grup de les Ciencies de la Naturalea que intenta explicar el mon fisic o Cosmos. S'enten per tant, que els futurs graduats tinguen un coneiximent basic en les disciplines en les que s'entronca formalment la propia Biologia. Per atre costat, des de les seues ORÍGENES, la Biologia i la Geologia han anat de la ma al tindre arees fronterices com la Paleontologia o la propia Edafologia, sense oblidar que la propia TRANSVERSALIDAD de la llabor professional dels biolecs AMBIENTALISTAS, coloca a la Geologia entre les ferramentes importants del seu treball.

L'assignatura que aci se IMPARTE perseguix un objectiu modest, d'acort en la seua dimensio (6 credits). En primer lloc, proporcionar un llenguage minim en Geologia, que permeta al futur EGRESADO entendre's en professionals en els que en molts casos coincidirà en equips MULTIDISCIPLINARES. En segon lloc, dispondre dels coneiximents basics en el nucleu formal de la Geologia (Historia de la Terra) per a reforçar la seua formacio en el grau (Historia de la Vida). Finalment, l'assignatura preten conscienciar, a través del coneiximent, mediant els ultims temes del programa, en la problematica intrinseca a l'explotacio dels recursos, la conservacio del patrimoni natural i la prevencio contra els riscs geologics.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN BIOLOGIA

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE23 : Analitzar els components del medi físic (hídric, atmosfèric i terrestre) i les seues relacions amb el medi biòtic.
 • CE5 : Comprendre el concepte de vida i conèixer el seu origen i història, juntament amb la de la Terra.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE48 : Avaluar l'impacte ambiental.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.

 

GRAU EN CIÈNCIES DEL MAR

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.
 • CE32 : Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines, així com d'altres ciències, i planejar estratègies d'actuació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

GRAU EN BIOLOGIA

 • Conèixer les propietats dels materials geològics i els processos que els originen.
 • Conèixer l'evolució del nostre planeta des de l'origen i els esdeveniments mecànics, fisicoquímics i biològics que hi han tingut lloc, el resultat dels quals és la Terra actual. 
 • Valorar els coneixements que, quant als materials i els processos geològics, permeten explicar qüestions rellevants sobre la sostenibilitat dels recursos i els canvis globals que tenen lloc en el planeta i les altres qüestions relacionades amb les activitats quotidianes referides als recursos, els riscos naturals i el medi ambient.

GRAU EN CIÈNCIES DEL MAR

 • Conèixer les propietats dels materials geològics i els processos que els originen.
 • Conèixer l'evolució del nostre planeta des de l'origen i els esdeveniments mecànics, fisicoquímics i biològics que hi han tingut lloc, el resultat dels quals és la Terra actual. 
 • Valorar els coneixements que, quant als materials i els processos geològics, permeten explicar qüestions rellevants sobre la sostenibilitat dels recursos i els canvis globals que tenen lloc al planeta.
 • Valorar els coneixements adquirits amb relació a les activitats quotidianes referides als recursos, els riscos naturals i el medi ambient.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

GRADO EN BIOLOGÍA

- Conocer las propiedades de los materiales geológicos y los procesos que la originan.
- Conocer la evolución de nuestro planeta desde su origen y los acontecimientos mecánicos, fisicoquímicos y biológicos que han tenido lugar en él y cuyo resultado es la Tierra actual.
- Valorar los conocimientos que, sobre los materiales y los procesos geológicos, permiten explicar cuestiones relevantes sobre la sostenibilidad de los recursos y los cambios globales que tienen lugar en el planeta; y aquellas otras relacionadas con las actividades cotidianas referidas a los recursos, los riesgos naturales y el medio ambiente.

 

 

Dades generals

Codi: 26518
Professor/a responsable:
CUEVAS GONZALEZ, JAIME
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 0,26
  Crèdits pràctics: 0,54
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA EXTERNA
  Crèdits teòrics: 0,27
  Crèdits pràctics: 0,52
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PALEONTOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,27
  Crèdits pràctics: 0,54

Estudis en què s'imparteix