Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'estudi d'una assignatura de Física al Grau de Biologia es justifica plenament, ja que els fenòmens físics estan en la base de quasi qualsevol fenomen biològic, a més d'en tota la instrumentació que s'utilitza en Biologia. Per tant, és fonamental que el futur biòleg es motive en la necessitat de l'estudi de la Física, que entenga el paper que desenvolupa la Física en la Biologia i que note que és imprescindible una visió interdisciplinaria per a l'estudi de sistemes tan complexes com son els éssers vius.

Per alta banda la resolució de problemes, en aquest cas de Física, és un element molt important en l'estudi de qualsevol ciència, i no només perquè ajuda a entendre la teoria sino perquè desenvolupa l'actitud necessària per a enfrontar-se creativament a les dificultats quotidianes pròpies de qualsevol científic. A més, la resolució d'exercicis i problemes pot ser una tasca intel.lectualment molt enriquidora, que ajuda a desenvolupar medis de raonament vàlids per a les altres assignatures, i en general per a qualsevol professió que pose en pràctica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE17 : Comprendre els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en bioenergètica.
 • CE2 : Relacionar els principis físics i químics de la biologia.
 • CE23 : Analitzar els components del medi físic (hídric, atmosfèric i terrestre) i les seues relacions amb el medi biòtic.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física i aplicar-los a la biologia.
 • Entendre les propietats físiques del medi hídric, atmosfèric o terrestre i la relació amb el medi biòtic.
 • Fer i comprendre experiments senzills de ísfica al laboratori.
 • Adquirir la capacitat de redactar l'informe d'un treball fet al laboratori.

GRAU EN CIÈNCIES DEL MAR

 • Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física i aplicar-los a les ciències del mar.
 • Entendre les propietats físiques del medi hídric, atmosfèric o terrestre i la relació amb el medi biòtic.
 • Plantejar i resoldre problemes senzills de física i aplicar-los a les ciències del mar.
 • Fer i comprendre experiments senzills de física al laboratori.
 • Adquirir la capacitat de redactar l'informe d'un treball fet al laboratori.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Els objectius que es proposa aconseguir amb aquesta assignatura són els de proporcionar l'alumne els conceptes i tractaments de la Física més rellevant en relació amb la Biologia, i aplicar estes idees a diversos fenòmens biològics; amb això es podrà apreciar la influència de la Física en nombrosos camps de la Biologia.

Es farà especial èmfasi en les tècniques de resolució de problemes de física, amb el que es farà que l'alumne pense, planteje, execute i comprove els resultats de cada problema que haja de resoldre. Per tant es donarà als alumnes una formació que els servirà per a tota la seua activitat científica. També és important que l'alumne aprenga a utilitzar material bibliogràfic en forma de llibres i revistes de caràcter general, així com la utilització d'instruments físics que podran ser d'utilitat en el seu posterior exercici professional.

 

 

Dades generals

Codi: 26517
Professor/a responsable:
ABRIL SANCHEZ, ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,36
Crèdits pràctics: 1,04
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,36
  Crèdits pràctics: 1,04
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix