Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOLOGIA CEL·LULAR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura de Biologia Cel·lular, va dirigida a l’estudi de l’organització estructural i funcional de la cèl·lula eucariota, no solament de cadascuna de les parts que la constitueixen sinó de les relacions entre els diferents orgànuls i els processos que hi tenen lloc (secreció, transport, senyalització, proliferació, etc.). Les pràctiques de l’assignatura es basen en la utilització del microscopi i la realització de diferents tècniques per a visualitzar tipus cel·lulars diferents i les seues estructures, aquelles de major valor pedagògic. És una disciplina imprescindible també per a conèixer els altres els nivells de complexitat, tant d’inferiors (atòmic i molecular) com de superiors (de sistemes, individus, associacions d’individus, etc.) impartits en altres matèries (Bioquímica i Biologia Molecular, Genètica, Fisiologia, Microbiologia, Botànica, Zoologia, etc.).

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN BIOLOGIA

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE13 : Estudiar l'estructura i la funció de les biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • CE14 : Conèixer els fonaments de la replicació, transcripció, traducció i modificació del material genètic.
 • CE15 : Identificar les principals vies metabòliques.
 • CE16 : Comprendre els mecanismes de la senyalització cel·lular.
 • CE18 : Analitzar l'estructura i funció dels virus, cèl·lules, teixits, òrgans i sistemes animals i vegetals.
 • CE4 : Reconèixer diferents nivells d'organització en el sistema viu.
 • CE5 : Comprendre el concepte de vida i conèixer el seu origen i història, juntament amb la de la Terra.
 • CE6 : Entendre els mecanismes de l'herència i els fonaments de la millora genètica.
 • CE7 : Comprendre els mecanismes i models evolutius.
 • CE8 : Comprendre i conèixer les bases genètiques de la biodiversitat.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

GRAU EN CIÈNCIES DEL MAR

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE31 : Elaborar, presentar i defensar textos i informes científics, tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 

GRAU EN BIOLOGIA

 • Conèixer els diversos nivells d'organització de la matèria vivent, des del nivell molecular al d'organismes, a més dels tipus d'organismes, l'origen i l'evolució.
 • Conèixer les principals característiques de les cèl·lules procariotes i eucariotes: estructura microscòpica i ultraestructural, funcions i composició.
 • Conèixer els mecanismes bàsics del cicle cel·lular i de la divisió cel·lular. Conèixer els mecanismes moleculars de la diferenciació cel·lular i de l'apoptosi.
 • Conèixer les principals funcions del citosol, xaperones, proteasomes i ubiquitines, a més dels sistemes de comunicació de cèl·lules procariotes i eucariotes.
 • Manipular amb seguretat i destresa material biològic, organismes, reactius, instruments i dispositius per a l'estudi de virus, cèl·lules procariotes, cèl·lules eucariotes i teixits animals i vegetals.
 • Identificar a través del microscopi òptic i electrònic, i en imatges obtingudes amb aquests instruments, virus, cèl·lules procariotes, cèl·lules eucariotes i teixits animals i vegetals, a més d'interpretar, avaluar, processar i sintetitzar les dades obtingudes.

GRAU EN CIÈNCIES DEL MAR

 • Conèixer els nivells d'organització de la matèria vivent, des del molecular al d'organismes, a més dels tipus d'organismes, l'origen i l'evolució.
 • Conèixer els mecanismes bàsics de replicació, transcripció, traducció i reparació de l'ADN cel·lular. Conèixer els mecanismes moleculars de la diferenciació cel·lular.
 • Identificar a través del microscopi òptic i electrònic: virus, cèl·lules procariotes, cèl·lules eucariotes i teixits animals i vegetals i interpretar, avaluar, processar i sintetitzar les dades obtingudes.
 • Manipular amb seguretat i destresa material biològic, organismes, reactius, instruments i dispositius per a l'estudi de virus, cèl·lules procariotes, cèl·lules eucariotes i teixits animals i vegetals.
 • Saber buscar, analitzar i comprendre informació científica per a redactar textos i informes científics i tècnics, relacionats amb la biologia cel·lular, a més de presentar-los i defendre'ls públicament de manera oral o per escrit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1) Conèixer les funcions dels components cel·lulars, relacionar-los i comprendre que el
funcionament cel·lular és el resultat del funcionament dels seus components.

2) Comprendre els esdeveniments del cicle cel·lular, la regulació i la importància, tant de la divisió com de l'apoptosi.

3) Comprendre que els defectes celul·lars són la base de la patologia.

4) Descriure i interpretar l'estructura i ultraestructura cel·lular a partir d'imatges de microscòpia òptica i electrònica.

5) Dominar la terminologia bàsica de la biologia cel·lular per a aprendre a expresar els conceptes de l'assignatura.

 

 

 

Dades generals

Codi: 26515
Professor/a responsable:
ROMERO RAMETA, ALEJANDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix