Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Es pretén que l'alumne que arriba de l'Ensenyança Mitjà adquirisca una terminologia bàsica en Química, que li permeta expressar-se amb la precisió requerida en l'àmbit de la Ciència, formulant idees, conceptes i relacions entre ells, i sent capaç de raonar en termes científics, relacionant les bases de la Química amb la Biologia. L'alumne ha d'adquirir la capacitat operativa per a aplicar i relacionar les lleis i principis químics i físics de la Biologia, així com dominar els procediments necessaris per a la resolució de problemes químics, interpretant els resultats i discutint si estos són raonables. L'alumne ha de conéixer l'estructura i funció de les molècules i comprendre els principis de la termodinàmica per a ampliar més avant estos coneixements a l'estudi de les biomolécules i la seua funció, així com la seua aplicació a la bioenergética. En esta assignatura l'alumne ha d'adquirir les habilitats necessàries per a desembolupar-se en un laboratori de Química, incloent la realització de muntatges experimentals, l'obtenció de mesures, resultats i la seua interpretació en termes de les lleis físiques, manejant amb seguretat material de laboratori, reactius, instruments i dispositius. Finalment, es pretén que l'alumne siga capaç d'estudiar i planificar les seues activitats de cara a l'aprenentatge, ja siga individualment o en grup, buscant, seleccionant i sintetitzant informació en les distintes fonts bibliogràfiques.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE13 : Estudiar l'estructura i la funció de les biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • CE17 : Comprendre els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en bioenergètica.
 • CE2 : Relacionar els principis físics i químics de la biologia.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)


 • Adquirir coneixements bàsics sobre cinètica química.
 • Comprendre els principis de la termodinàmica i aplicar-los a les reaccions bàsiques de les molècules biològiques.
 • Estudiar l'estructura, nomenclatura i estereoquímica de les molècules orgàniques. Conèixer les reaccions fonamentals de les molècules biològiques.
 • Implementar bones pràctiques científiques en què es domine els diversos sistemes de mesura. Utilitzar i aplicar les tècniques de laboratori al camp de la biologia.
 • Manipular amb seguretat reactius químics, instruments d'anàlisi i dispositius tècnics de laboratori. Conèixer i aplicar protocols estàndards d'anàlisi.
 • Planificar, dissenyar i executar recerques pràctiques i valorar-ne els resultats.
 • Enfocar, tractar i presentar les dades experimentals obtingudes al laboratori.
 • Relacionar la biologia amb altres àrees de la ciència com la química.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Relacionar els principis físics i químics de la Biologia (CE 2) i (CE3, CE4 )
Estudiar l'estructura i funció de les biomolécules i comprendre la seua funció en els processos biològics. (CE13) i (CE1, CE12)
Comprendre els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en bioenergètica. (CE17) i (CE3, CE4, CE12)
Adquirir les habilitats necessàries per a experimentar i interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en Química aplicada a la Biologia, manipulant amb seguretat: material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació. (CE31-CE35) i (CE12, CE23)
Saber buscar, analitzar, comprendre, redactar i presentar textos científics i tècnics (CE36, CE37) i (CE22, CE33)
Saber relacionar les bases de la Química amb la Biologia. (CE40) i (CE6)

 

 

Dades generals

Codi: 26510
Professor/a responsable:
BAEZA CARRATALA, ALEJANDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix