Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ÒPTICA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Optica II se enmarca en el tercer curso del grado de Físicas. Pretende, junto con la asignatura Optica I, impartir las bases que configuran el área de conocimiento de Óptica.

En esta asignaura se introducirán y desarrollarán conceptos como las interferencias, la difracción, el estudio de un sistema optico como un sistema de transmisión de información, la teoría general de formación de imágenes, las aberraciones ópticas y finalmente, teoría de láseres.

Con estos conocimientos el alumno queda capacitado para abordar conocimientos más complicados, como la holografía, los recubrimientos multicapa de los elementos ópticos, la formación de imágenes en el ojo humano y en astronomía así como el procesado óptico y digital de la información.  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE13 : Comprendre les teories físiques més importants.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE15 : Ser capaç de buscar i utilitzar bibliografia rellevant.
 • CE16 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
 • CE2 : Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Conocer el fenómeno de la interferencia y su relación con la coherencia de la luz

- Conocer el principio de funcionamiento de los interferómetros y su uso en diversas ciencias

- Conocer el principio de funcionamiento de los recubrimientos ópticos multicapa

- Entender el funcionamiento de un sistema óptico como un sistema de transmisión de información

- Explorar las diferentes aproximaciones teóricas al principio de difracción y propagación de la luz

- Relacionar las principales ecuaciones de la Óptica Geométrica con las ecuaciones de propagación básicas.

- Conocer la respuesta de un sistema óptico a una señal de entrada y la composición de señales complejas

- Entender el concepto de aberración óptica

- Estudiar y entender los sistemas ópticos con aberraciones y su compensación

- Conocer el funcionamiento básico de los sistemas láser

 

 

Dades generals

Codi: 26235
Professor/a responsable:
VAZQUEZ FERRI, CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix