Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura de Electromagnetismo II se imparte en el grado dentro del bloque dedicado a “Electromagnetismo y Óptica”, concretamente en el segundo semestre del tercer curso. Los estuadiantes ya han estudiado Electromagnetismo I en el segundo curso y Óptica I en el primer cuatrimestre del tercer curso, mientras que Electromagntismo II lo cursan a la vez que Óptica II. 

Anteriormente los alumnos han recibido una introducción básica al electromagnetismo en la asignatura de Física II, que se imparte en el segundo semestre del primer curso del grado de Física. Además, los alumnos han recibido conocimientos de Análisis Matemático impartidos a través de tres asignaturas de Análisis, dos en primer curso y una en el primer semestre del segundo curso.

La asignatura también está relacionada con las materias Mecánica Clásica I (mecánica lagrangiana) y Mecánica Clásica II (teoría de la relatividad especial y movimiento ondulatorio) estudiadas en el segundo curso, así como con la asignatura Óptica I (propagación ondas luminosas en medios homogéneos e isótropos) del primer cuatrimestre de tercer curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE13 : Comprendre les teories físiques més importants.
 • CE2 : Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Ser capaços de resoldre circuits de corrent altern utilitzant la notació complexa, així com entendre el fenomen de la ressonància.
 • Conèixer i i aplicar les equacions de Maxwel en l'espai lliure i en els mitjans materials, les seues condicions de contorn i les lleis de conservació associades.
 • Saber determinar correctament les propietats bàsiques de les ones electromagnètiques planes en mitjans materials, tant dielèctrics com a conductors.
 • Adquirir uns coneixements bàsics de la propagació d'ones electromagnètiques en mitjans confinats.
 • Saber analitzar el moviments de partíulas relativistes en camp electromagnètics de diferents característiques.
 • Comprendre les transformacions dels camps electromagnètics en el context de la relativitat especial i dominar l'ús de la formulació covariant.
 • Entendre el contingut físic de les equacions de Maxwell, les equacions per als potencials i el significat dels gauges.
 • Saber determinar els potencials de Liénard-Wiechert.
 • Estudiar els fenòmens associats amb la radiació d'una càrrega accelerada, així com les radiacions dipolar elèctrica i magnètica.
 • Entendre el fenomen de la reacció de radiació.
 • Adquirir coneixements bàsics de la formulació lagrangiana del camp electromagnètic.

 

 

;

Dades generals

Codi: 26233
Professor/a responsable:
BELENDEZ VAZQUEZ, AUGUSTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix