Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MECÀNICA ESTADÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La mecànica estadística és un dels temes en els quals es fonamenta gran part de la física moderna. L'assignatura de Mecànica Estadística té com a objectiu principal introduir a l'alumne/a al tractament, mitjançant mètodes estadístics, de sistemes de moltes partícules i de les fluctuacions que es produeixen, connectant la descripció microscòpica amb observables macroscòpics. En aquesta assignatura es revisaran conceptes ja estudiats per l'alumne/a en assignatures de segon curs, en particular Termodinàmica, en aquest cas partint d'una descripció microscòpica per a arribar a les variables macroscòpiques. Aquesta assignatura està relacionada amb altres del mateix curs, com la mecànica quàntica I i II, així com assignatures que s'impartiran en el següent curs, en particular, Física de l'Estat sòlid i física Computacional. Utilitza conceptes estudiats en assignatures de mecànica així com mètodes matemàtics i numèrics de cursos anteriors. L'assignatura té parts de teoria, resolució de problemes i pràctiques d'ordinador. Es farà èmfasi en la resolució de problemes tant de forma analítica com numèrica. A més a més, es faran pràctiques de laboratori relacionades amb aquesta assignatura en Tècniques Experimentals II.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE13 : Comprendre les teories físiques més importants.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE2 : Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

- Conéixer les diferents magnituds físiques que s'utilitzen en la Mecànica Estadística.
- Conéixer els principis de la Mecànica Estadística i les seues conseqüències.
- Plantejar i resoldre problemes de Mecànica Estadística.
- Saber utilitzar alguns dels programes informàtics que simulen sistemes físics en l'àmbit de la Mecànica Estadística.
- Adquirir la capacitat de redactar un informe de les pràctiques realitzades amb l'ordinador sobre la Mecànica Estadística.

 

 

Dades generals

Codi: 26231
Professor/a responsable:
CATURLA TEROL, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix