Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MECÀNICA QUÀNTICA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura de Mecánica Cuántica II es la segunda asignatura de cuántica que se imparte en el grado en Física, concretamente en el segundo semestre del tercer año.

Anteriormente los alumnos han recibido una formación en Cuántica en la asignatura Mecánica Cuántica I, así como conocimiento de Cáclulo y Álgebra Lineal en las asignaturas Análisis de Varias Variables I y II, Álgebra Lineal I y Análisis funcional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE4 : Relacionar la física amb altres disciplines.
 • CE6 : Conèixer i aplicar conceptes fonamentals de la química relacionats amb la física.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

* Entender el concepto de partículas idénticas en mecánica cuántica. Comprender el significado del principio de exclusión de Pauli.

* Ser capaz de aplicar los métodos perturbartivos independiente y dependiente del tiempo para resolver la ecuación de Schrodinger.

* Ser capaz de calcular la estructura fina del átomo de hidrógeno

* Comprender la estructura electrónica de átomos multielectrónicos

* Estudiar las transiciones entre distintos niveles electrónicos.

 

 

Dades generals

Codi: 26230
Professor/a responsable:
DENTON ZANELLO, CRISTIAN DIEGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix