Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura de Mecànica Quàntica I és la primera assignatura de quàntica que s'imparteix al grau de Física, concretament al primer semestre del tercer any.

Anteriorment, els alumnes han rebut una formació necessària de coneixements de Càlcul i Àlgebra Lineal en les assignatures d'Anàlisi de Vàries Variables I i II, Àlgebra Lineal I i Anàlisi funcional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocer y discutir las evidencias que muestran la necesidad de reformular la mecánica clásica.
 • Comprender el concepto de función de onda y su interpretación probabilística.
 • Comprender el concepto de auto-estado y auto-energía. Formulación matricial de la mecánica cuántica.
 • Comprender el concepto de conjunto completo de observables y el principio de incertidumbre.
 • Resolver problemas típicos: el pozo cuántico, estados ligados, efecto túnel, el oscilador armónico.
 • Comprender las particularidades de los sistemas de más de una particula en la Mecánica Cuántica y el concepto de entrelazamiento. Conocer la paradoja de EPR. 
 • Conocer los conceptos fundamentales de la Computación Cuántica: Bit Cuántico y Puerta Cuántica. Introducción a la programación de un ordenador Cuántico. 
 • Saber utilizar algunos algoritmos numéricos que resuelven la ecuación de Schrödinger.
 • Adquirir la capacidad de redactar un informe de la práctica realizada con el ordenador sobre la resolución de la ecuación de Schrödinger.

 

 

Dades generals

Codi: 26229
Professor/a responsable:
CATURLA TEROL, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix