Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ÀLGEBRA LINEAL II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Esta asignatura se ubica en el módulo Fundamental y dentro de él en la materia "Álgebra y Geometría". Dicha materia incluye además la asignatura "Geometría Lineal”.

Los contenidos de esta asignatura amplían los contenidos de “Álgebra Lineal I” y son básicos para el desarrollo posterior de otras materias del grado. Con esta asignatura se pretende que el alumno adquiera cierta capacidad de abstracción y de formalización de las ideas matemáticas, así como el conocimiento de conceptos y herramientas de amplia utilización en diferentes ramas de la ciencia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG6 : Aprendre autònomament.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE17 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.
 • CE7 : Adquirir nous conceptes matemàtics.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

      

 

 

Dades generals

Codi: 26225
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ ALVAREZ, MARGARITA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ÀLGEBRA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix