Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI FUNCIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Los requisitos previos que esta asignatura precisa son un curso de Análisis real de una y varias variables, un curso de Topología general de conjuntos, un curso de Álgebra lineal. Se trata de introducir al alumno en el aprendizaje de las nociones básicas del Análisis funcional relativas a los espacios normados, los espacios de Hilbert y la Teoría de operadores.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Comprendre les teories físiques més importants.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE16 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
 • CE17 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.
 • CE4 : Relacionar la física amb altres disciplines.
 • CE7 : Adquirir nous conceptes matemàtics.
 • CE8 : Comprendre i dominar mètodes matemàtics i numèrics d'ús habitual en física.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Conocer las propiedades fundamentales de Banach.
 • Manejar con soltura los espacios Lp.
 • Conocer las álgebras de operadores en espacios de Hilbert.
 • Conocer la teoría espectral de operadores compactos normales.
 • Comprender los conceptos fundamentales de la teoría de distribuciones y sus aplicaciones.
 • Conocer las propiedades básicas de la teoría de operadores diferenciales y espacios de Sobolev.

 

 

 

Dades generals

Codi: 26223
Professor/a responsable:
PAKHROU PAKHROU, TIJANI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix