Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES NUMÈRICS I COMPUTACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Esta es una asignatura de introducción a las técnicas de aproximación en métodos numéricos y cálculo científico. Más detalladamente, el curso analiza los métodos numéricos para resolver ecuaciones no lineales, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, ecuadiones diferenciales ordinarias y problemas relacionados. Además, se estudian técnicas de  Interpolación, Aproximación y Derivación e Integración Numérica. Cada uno de estos métodos se motivará de forma intuitiva, será descrito y analizado desde los puntos de vista teórico y práctico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE16 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
 • CE8 : Comprendre i dominar mètodes matemàtics i numèrics d'ús habitual en física.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Introducir al alumnado en las técnicas de aproximación en análisis numérico y cálculo científico. Conocer los métodos numéricos para resolver problemas de interpolación, de derivación e integración numérica. Además aprender a resolver problemas relacionados con ecuaciones no lineales, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. Se resolverán numéricamente ecuaciones diferenciales ordinarias y problemas asociados a ellas.

En cada uno de estos métodos se analizaran las propiedades de convergencia y su eficiencia computacional.

 

 

Dades generals

Codi: 26219
Professor/a responsable:
GANDIA TORTOSA, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix