Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CIÈNCIA DELS MATERIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Ciencia de Materiales es una materia de formación optativa de 6 créditos ECTS que se imparte en el segundo cuatrimestre del cuarto curso del Grado en Física. Tiene como objetivo introducir al alumno en el campo de los materiales a través de una asignatura fundamentalmente descriptiva donde los alumnos aprenderán conceptos básicos sobre descripción estructural de los materiales cristalinos y amorfos, sobre sus propiedades y sobre la relación entre la estructura y las propiedades.
Este curso está dirigido en particular a los alumnos que quieran cursar estudios relacionados con la ciencia de materiales, a los alumnos interesados por la física del estado sólido y, en general, a los alumnos que quieran relacionar las propiedades físicas que se estudian en el grado con sus aplicaciones.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE2 : Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE5 : Ser capaç de dissenyar experiments al laboratori, mesurar i analitzar críticament els resultats experimentals, extraure'n conclusions i avaluar el nivell d'incertesa.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El objetivo de esta asignatura es proveer al alumno una formación y conocimiento en la interrelación existente entre los materiales y sus propiedades, consolidando y ampliando contenidos tanto experimentales como teóricos. La finalidad es por un lado dar una formación experimental y teórica en la diversidad de materiales existentes en la naturaleza y en segundo lugar estudiar aquellos fenómenos que permitan comprender las propiedades de los materiales existentes y avanzar en la generación de nuevos materiales.

 

 

Dades generals

Codi: 26209
Professor/a responsable:
VILLALVILLA SORIA, JOSE MOISES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix