Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Química Inorgánica es la primera asignatura de la materia Química Inorgánica que cursa el alumno y su objetivo es establecer los fundamentos de la materia y, por ello, se aborda el estudio de la Química Inorgánica descriptiva, esto es, el estudio de los elementos químicos y sus compuestos. Para establecer los contenidos de la asignatura se ha considerado que el alumno, en el segundo semestre del primer curso, cursó la asignatura Química II en la que se contemplan los contenidos relacionados con la estructura atómica y configuraciones electrónicas, la Tabla Periódica y propiedades periódicas, el enlace (covalente, metálico, iónico y de coordinación), fuerzas intermoleculares y estados físicos de la materia, incluyendo también dos temas generales de reactividad de compuestos inorgánicos (reacciones ácido-base y de oxidación-reducción) y de compuestos orgánicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE10 : Deduir les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i organometàl·lics.
 • CE2 : Reconèixer la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica.
 • CE6 : Conèixer els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en química.
 • CE8 : Estudiar els elements químics i els seus compostos, la seua distribució en la natura, obtenció, estructura, reactivitat i aplicacions.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'enllaç, l'estructura, les propietats, els mètodes d'obtenció, les aplicacions i les reaccions químiques més importants dels elements químics i dels seus compostos més representatius.
 • Capacitat per a analitzar i interpretar les propietats i les reaccions dels elements químics i dels seus compostos, utilitzant conceptes i models teòrics, sobre la base de les relacions entre grups en la taula periòdica amb els mètodes inductiu i deductiu.
 • Interpretar els resultats d'assajos qualitatius de reaccions d'elements inorgànics i els seus compostos.
 • Aplicar els conceptes de termodinàmica a les reaccions dels elements químics i els seus compostos.
 • Ser capaç d'explicar de manera comprensible fenòmens i processos de la vida diària relacionats amb la química inorgànica i reconèixer-ne la importància dins de la ciència i l'impacte en la societat industrial i tecnològica actual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

;

Dades generals

Codi: 26021
Professor/a responsable:
ILLAN GOMEZ, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,28
Crèdits pràctics: 1,32
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 2,28
  Crèdits pràctics: 1,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix