Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Química I és una assignatura del primer quadrimestre del primer curs dels graus en Química i Geologia. És una assignatura del Mòdul Bàsic en el qual també s'inclouen les assignatures bàsiques de la Branca de Ciències com a Matemàtiques, Física, Biologia, Geologia, Operacions Bàsiques de Laboratori I i comuns a tot l'alumnat del Grau en Química i Geologia. Es tracta d'una assignatura introductòria que el seu objectiu és que l'alumne/a entre en contacte amb els conceptes bàsics de la Ciència Química, aportant-li les eines adequades per a afrontar els continguts del Mòdul Fonamental. En concret, en aquesta assignatura es desenvoluparan els continguts relacionats amb la termodinàmica i cinètica química i amb l'equilibri químic, que al costat dels continguts de les assignatura Operacions Bàsiques de laboratori I i Química II (del segon quadrimestre en el Grau en Química) proporcionaran a l'alumnat la formació bàsica necessària per a afrontar els estudis de grau, introduint els conceptes imprescindibles per a entendre les matèries més específiques que s'abordaran en els següents cursos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOLOGIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, sempre en un marc de sostenibilitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Conèixer adequadament altres disciplines rellevants per a la geologia.
 • CE24 : Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

GRAU EN QUÍMICA

 

Competències genèriques de grau

 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE4 : Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
 • CE6 : Conèixer els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en química.
 • CE7 : Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements bàsics d'estequiometria i equilibri químic: àcid-base, complexació, precipitació, redox.
 • Adquirir coneixements bàsics sobre dissolucions i formes d'expressar concentracions.
 • Adquirir coneixements bàsics de cinètica química.
 • Adquirir coneixements bàsics de termodinàmica i termoquímica.
 • Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, a més de gestionar adequadament els residus que s'hi generen.
 • Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • Resoldre problemes qualitatius i quantitatius sobre aspectes fonamentals de la química.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

-Adquirir coneixements bàsics d'estequiometria i equilibri químic: àcid-base, coordinació, precipitació, redox.
-Adquirir coneixements bàsics sobre dissolucions i formes d'expressar concentracions.
-Adquirir coneixements bàsics de cinètica química.
-Adquirir coneixements bàsics de termodinàmica i termoquímica.
-Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en Química.
-Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
-Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
-Resoldre problemes qualitatius i quantitatius sobre aspectes fonamentals de la química.
-Expressar-se correctament, tant en forma oral com a escrita, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
-Resoldre problemes de forma efectiva.
-Demostrar capacitat de treball en equip.
-Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient, el desenvolupament sostenible i la prevenció de riscos laborals.

 

 

Dades generals

Codi: 26012
Professor/a responsable:
RODES GARCIA, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix