Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI DE DADES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se ubica en el módulo Fundamental y dentro de él, en la materia Optimización. La asignatura recoge el estudio y aplicación de las técnicas de análisis de datos detalladas en los contenidos. En el primer bloque se describe qué es el análisis de datos dentro del contexto del proceso de investigación y se clasifican los métodos en dos tipos: métodos de interdependencia y de dependencia que dan lugar a los bloques 2 y 3 de la asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE12 : Saber treballar en equip, aportant models matemàtics adaptats a les necessitats col·lectives.
 • CE14 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE15 : Reconèixer i analitzar nous problemes i plantejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE16 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant oralment com per escrit davant d'una audiència.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la varietat i els enfocaments de les tècniques d'anàlisi de dades.
 • Conèixer el desenvolupament teòric matemàtic de les tècniques d'anàlisi de dades clàssiques d'interdependència i dependència, a més dels objectius que pretenen.
 • Ser capaç d'identificar la tècnica d'anàlisi de dades que cal utilitzar en la resolució de problemes generals.
 • Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre problemes reals o simulats.
 • Ser capaç de desenvolupar programes informàtics per a resoldre problemes d'anàlisi de dades.
 • Ser capaç d'interpretar els resultats gràfics i numèrics després de l'aplicació de les tècniques d'anàlisi de dades.
 • Ser capaç de resoldre problemes d'anàlisi de dades de petita dimensió sense necessitat d'ordinador.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo de la asignatura es el estudio y aplicación de las técnicas de Análisis de Datos detalladas en los contenidos. Cada una de las técnicas será abordada con el enfoque adecuado según el objetivo particular de la técnica en cuestión. Principalmente la asignatura se centra en las técnicas que se abordan con el enfoque geométrico donde se trata de encontrar soluciones analíticas a los problemas de optimización que surgen en análisis de datos, utilizando para ello argumentos de álgebra lineal, de geometría euclídea y de análisis matricial. A su vez se abordarán técnicas mediante el Análisis computacional de datos (basado en la aplicación directa de los métodos numéricos de optimización) y el Análisis Multivariante de datos (que realiza inferencia estadística a partir de hipótesis probabilísticas).

 

 

Dades generals

Codi: 25042
Professor/a responsable:
NUEDA ROLDAN, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix