Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Aquesta matèria pertany al bloc formatiu "Anàlisi Matemàtica", que inclou també les assignatures: "Anàlisi d'una variable real I", "Anàlisi real de vàries variables I", "Anàlisi real de vàries variables II", "Anàlisi de variable complexa" i "Anàlisi funcional". L'objectiu és desenvolupar les nocions d'integral i sèrie numèrica que tindran la seua continuació natural en les assignatures "Anàlisi real de vàries variables II" i "Anàlisi real de variable complexa". A més servirà de suport i eina per a altres blocs formatius com "Equacions Diferencials" i "Estadística".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprendre a utilitzar l'anàlisi de sèries numèriques.
 • Conèixer i saber utilitzar els conceptes i els resultats fonamentals del càlcul integral d'una variable real.
 • Fer servir amb soltesa diverses classes de funcions com a eina per a resoldre gran diversitat de problemes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Aprendre a utilitzar l'anàlisi de sèries numèriques.
 • Conèixer i saber utilitzar els conceptes i els resultats fonamentals del càlcul integral d'una variable real.
 • Manejar amb soltesa diverses classes de funcions com a eina per a resoldre gran diversitat de problemes.

 

 

;

Dades generals

Codi: 25015
Professor/a responsable:
NAVARRO CLIMENT, JOSE CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix