Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OCEANOGRAFIA QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Para una adecuada compresión de los conceptos que se describen en esta asignatura se requieren los siguientes conocimientos previos:
Química: Estequiométrica. Termodinámica. Equilibrio químico. Propiedades de las disoluciones.
Química de la disoluciones: Equilibrios químicos en disolución.
Las enseñanzas adquiridas aparecen en muchas otras asignaturas del Grado, por su carácter fundamental

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE12 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en la química a l'ambient marí i a la contaminació.
 • CE13 : Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, llit marí i organismes associats, així com de mesura de variables estructurals i dinàmiques.
 • CE4 : Adquirir els fonaments de la terminologia i processos químics.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
 • CE31 : Elaborar, presentar i defensar textos i informes científics, tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Emprar amb precisió la terminologia i nomenclatura dels principals fenòmens químics que ocorren als oceans, a més de les reaccions i equacions que els descriuen.
 • Conèixer els fonaments fisicoquímics de les propietats de les dissolucions salines i de la interfase atmosfera-oceà.
 • Saber aplicar els coneixements fisicoquímics adquirits a problemes mediambientals de gran interés.
 • Adquirir destresa i habilitats en l'ús de les tècniques de laboratori per a l'estudi i l'anàlisi dels paràmetres bàsics de treball en oceanografia química.
 • Ser capaç de tractar amb precisió dades experimentals afectades per l'error corresponent.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 24538
Professor/a responsable:
MONTILLA JIMENEZ, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix