Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La Geología marina es la parte de la geología que estudia las rocas y sedimentos cubiertos por el mar o de la costa.

La asignatura Geología marina está relacionada con otras asignaturas del grado como Geología, Sedimentología.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE11 : Adquirir coneixements sobre la geologia interna i externa, i també sobre els materials i processos relacionats amb la geologia.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE18 : Conèixer els aspectes lligats al canvi climàtic global i els seus registres.
 • CE2 : Adquirir coneixements bàsics dels materials i dels processos geològics interns i externs.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.
 • CE25 : Interpretar, caracteritzar i cartografiar els fons marins i les comunitats marines i litorals.
 • CE31 : Elaborar, presentar i defensar textos i informes científics, tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el medi marí des d'una perspectiva dinàmica, centrada en els processos geològics.
 • Conèixer les característiques geologicomarines de l'àmbit oceanogràfic pròxim (Mediterrània i domini ibericoatlàntic).
 • Conèixer les aplicacions de la geologia i la geofísica en el context de les ciències marines.
 • Conèixer els aspectes vinculats als registres de canvi global (paleoceanografia).
 • Capacitat per a treballar en el mostreig del fons marí, obtenció i presentació de dades.
 • Interpretar cartes marines, naturalesa del fons i el relleu submarí. Tècniques geofísiques de l'estudi del fons marí.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Comprender el significado y la dimensión del tiempo geológico y la integración de los conocimientos geológicos en el marco evolutivo de la Tierra.

Conocer la evolución tectónica de la Península Ibérica en el marco de la tectónica global del Mediterráneo Occidental y el Atlántico Oriental.

 

 

 

Dades generals

Codi: 24535
Professor/a responsable:
TENT MANCLUS, JOSE ENRIQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix