Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FI DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Trabajo Fin de Grado se ubica en el cuarto curso del plan de estudios tratándose de una asignatura obligatoria, tal y como rse recoge en los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre y 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Las directrices que se establecen en la Universidad de Alicante para el esarrollo de esta asignatura quedan recogidas en la Normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado/Trabajos de fin de Máster en la Universidad de Alicante aprobada en el Consejo de Gobierno del día 30 de octubre de 2012 y publicado en el BOUA el 31 de octubre de 2012, así como la normativa propia de la Facultad de Ciencias aprobada el 26 de febrero de 2018.

Mediante la realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) el estudiante deberá demostrar las competencias adquiridas durante sus estudios de Óptica y Optometría, tanto las específicas de la titulación, como las competencias generales o transversales, ligadas a la búsqueda, organización de documentación, redacción clara y concisa de una memoria escrita que recoja un trabajo original y presentación en público del trabajo de manera adecuada.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Tenir capacitat de raonament crític.
 • CG11 : Considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional.
 • CG12 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CG13 : Tenir creativitat.
 • CG14 : Tenir dots de lideratge.
 • CG15 : Tenir coneixements d'altres cultures i costums.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CG4 : Capacitat per a prendre decisions.
 • CG5 : Tenir capacitat per a treballar en equip.
 • CG6 : Tenir capacitat per a treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
 • CG7 : Tenir capacitat per a treballar en un context internacional.
 • CG8 : Tenir capacitat per a relacionar-se amb altres persones del mateix àmbit professional o d'àmbits diferents.
 • CG9 : Ser capaç de reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç de gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit de la seua disciplina, incloent-hi saber utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 5: competències de treball de final de grau i pràctiques externes

 • CES100 : Comunicar i informar el pacient de tots els actes i proves que se li faran i explicar clarament els resultats i la diagnosi.
 • CES89 : Aplicar els coneixements adquirits en els mòduls anteriors en establiments d'òptica, clíniques i hospitals i empreses del sector.
 • CES90 : Dur a terme activitats clíniques relacionades amb la refracció, exploració visual, adaptació de lents de contacte, entrenament visual i baixa visió.
 • CES91 : Aplicar les tècniques de muntatge de correccions o compensacions visuals en ulleres i possible retoc de lents de contacte.
 • CES92 : Prendre contacte amb la comercialització dels productes, aprovisionament, emmagatzematge, conservació i informació.
 • CES93 : Conèixer i aplicar les tècniques de fabricació d'ajudes visuals i instruments òptics i optomètrics.
 • CES94 : Conèixer els diferents protocols d'actuació segons del tipus de pacient.
 • CES95 : Conèixer les indicacions i procediment de realització i interpretació de les proves complementàries necessàries en la consulta de visió.
 • CES96 : Fer el protocol d'atenció a pacients en la consulta/clínica optomètrica.
 • CES97 : Elaborar una història clínica adequada al perfil del pacient.
 • CES98 : Seleccionar i aplicar correctament en cada cas totes les destreses, habilitats i competències adquirides en optometria.
 • CES99 : Fomentar la col·laboració amb altres professionals sanitaris.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar a la pràctica els principis i les metodologies de recerca científica, a més d'adquirir les destreses i competències descrites en els objectius generals del títol.
 • Desenvolupar competències transversals (treball en equip, textos en anglés, ús de les TIC, cerques bibliogràfiques).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo de la asignatura es que el estudiante conozca los principios básicos de la realización de un trabajo de investigación tanto desde el punto de vista formal como científico.

 

 

Dades generals

Codi: 24499
Professor/a responsable:
GARCIA LLOPIS, CELIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: FARMACOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04

Estudis en què s'imparteix