Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El objetivo principal es que el futuro graduado sea capaz de tomar y aplicar de forma sinérgica los
conocimientos y habilidades adquiridos sobre Óptica y Optometría durante toda la carrera de grado
para identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar
problemas de salud ocular o de funcionalidad visual. De esta forma, con un enfoque integral de toda
la carrera de grado el futuro graduado podrá tomar - apoyándose en la legislación sanitaria y
interdisciplinar vigente - la decisión acertada en cada caso específico. 

Idioma habitual de la asignatura: inglés.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES22 : Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES32 : Conèixer els fonaments i lleis radiomètriques i fotomètriques.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES40 : Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual.
 • CES49 : Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, amb la finalitat de remetre els pacients a l'oftalmòleg per al seu estudi i tractament.
 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • CES52 : Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.
 • CES53 : Conèixer les manifestacions dels processos patològics i els mecanismes pels quals es produeixen les principals malalties humanes.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES54 : Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • CES59 : Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular.
 • CES61 : Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • CES71 : Aplicar tècniques de modificació controlada de la topografia corneal amb l'ús de lents de contacte.
 • CES73 : Adaptar lents de contacte i pròtesis oculars en la millora de la visió i l'aspecte extern de l'ull.
 • CES74 : Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • CES76 : Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • CES82 : Conèixer i aplicar tècniques de cribatge visual aplicades a les diferents poblacions.
 • CES84 : Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
 • CES85 : Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.
 • CES86 : Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
 • CES87 : Conèixer els fonaments i tècniques d'educació sanitària i els principals programes genèrics de salut als quals l'optometrista ha de contribuir des del seu àmbit d'actuació.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 5: competències de treball de final de grau i pràctiques externes

 • CES91 : Aplicar les tècniques de muntatge de correccions o compensacions visuals en ulleres i possible retoc de lents de contacte.
 • CES92 : Prendre contacte amb la comercialització dels productes, aprovisionament, emmagatzematge, conservació i informació.
 • CES94 : Conèixer els diferents protocols d'actuació segons del tipus de pacient.
 • CES95 : Conèixer les indicacions i procediment de realització i interpretació de les proves complementàries necessàries en la consulta de visió.
 • CES96 : Fer el protocol d'atenció a pacients en la consulta/clínica optomètrica.
 • CES97 : Elaborar una història clínica adequada al perfil del pacient.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la interconnexió de les tres pedres angulars de l'ergonomia (usuari-tasca-ajust) i la implementació en l'àmbit de les ciències de la visió.
 • Conèixer i aplicar els diversos protocols d'actuació per a fer una història clínica adequada al perfil del pacient tenint-ne en compte l'entorn laboral, d'oci, etc.
 • Conèixer els límits funcionals de la visió humana i la relació amb l'edat, tant en l'àmbit laboral com en activitats d'oci, en connexió amb els factors de visibilitat associats a la tasca.
 • Adquirir la capacitat per a examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals, amb especial èmfasi en el diagnòstic diferencial associat a l'àmbit laboral i d'oci.
 • Valorar els factors de risc ocular en activitats laborals i d'oci per exposició d'energia radiant (associada a llums d'espectre continu o làsers) i comprendre les bases del control radiomètric per a evitar aquestes lesions oculars.
 • Identificar i analitzar els factors de risc mediambiental i laboral que poden causar lesions oculars de qualsevol altre tipus (mecàniques, químiques, etc).
 • Adquirir la destresa per a valorar el rendiment visual del pacient i establir el tractament més adequat (recomanacions, prescripció òptica, disseny de l'entorn, teràpia visual, etc), a més d'elaborar l'esquema general d'un programa de prevenció ocular i visual en qualsevol tipus d'empresa.
 • Conèixer els fonaments i les tècniques d'educació sanitària i els principals programes genèrics de vigilància de la salut visual a què l'optometrista ha de contribuir des del seu àmbit d'actuació, en col·laboració amb altres professionals sanitaris, perquè puga actuar, si escau, com a agent d'atenció primària visual.
 • Informar el pacient dels actes i les proves que es realitzaran i explicar-li'n clarament els resultats i la diagnosi.
 • Conèixer i localitzar la normativa i legislació relacionades amb la salut visual i ocular que regeix cada entorn.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Comprender la conexión entre usuario, tarea visual y entorno visual.
 • Conocer los límites funcionales de la visión humana y su relación con la edad.
 • Conocer los diferentes contextos ocupacionales y de tiempo libre.
 • Saber identificar los riesgos oculares en actividades (ocupacionales o de tiempo libre) bajo exposiciones de radiación óptica (fuentes de espectro continuo, láseres), y comprender los fundamentos del control radiométrico para evitar lesiones oculares.
 • Identificar y analizar riesgos ocupacionales y ambientales que pueden dar lugar a lesiones oculares (mecánicas, químicas, eléctricas, etc.).
 • Ser capaz de evaluar el rendimiento visual de cualquier persona y proponer el tratamiento más adecuado (consejos, prescripción óptica, diseño del entorno, terapia visual, etc.).
 • Ser capaz de diseñar un esquema general dentro de un "Programa de prevención visual" para cualquier tipo de empresa.
 • Conocer los fundamentos y técnicas en educación de la salud y los programas principales de vigilancia de la salud visual.
 • Conocer la existencia de normativas nacionales e internacionales relacionadas con salud ocular y visual en cada contexto.

 

 

;

Dades generals

Codi: 24042
Professor/a responsable:
PERALES ROMERO, ESTHER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,28
Crèdits pràctics: 1,12
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,28
  Crèdits pràctics: 1,12
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix