Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OPTOMETRIA IV

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Optometría IV se imparte en el segundo semestre del tercer curso del Grado, perteneciendo a la materia Optometría y Contactología. Al igual que Optometría III, la asignatura de Optometría IV posee un estrecho vínculo con el resto de asignaturas de la materia.

Para poder cursar adecuadamente esta asignatura son necesarios los conocimientos y habilidades que los alumnos han debido adquirir en las asignaturas previas de Fundamentos de Optometría, Optometría I, Optometría II y Optometría III. Los conocimientos previos sobre cómo realizar un examen optométrico completo para poder diagnosticar cualquier tipo de disfunción visual no estrábica es fundamental para poder hacer el diagnóstico diferencial con las disfunciones binoculares específicas tales como los estrabismos y ambliopía, que se abordan en esta asignatura de Optometría IV. 

Esta asignatura es un pilar fundamental en la formación del futuro óptico-optometrista al marcar las bases necesarias para desarrollar las habilidades necesarias en el manejo de anomalías específicas de la visión binocular como son los estrabismos y ambliopías que aparecen en la práctica clínica. Sus conocimientos son necesarios y básicos para realizar la evaluación diagnóstica de las disfunciones binoculares estrábicas, así como conocer las distintas opciones y toma de decisiones en el tratamiento de estas anomalías. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.
 • CES22 : Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES24 : Conèixer els principis, la descripció i característiques dels instruments òptics fonamentals, així com dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • CES30 : Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • CES35 : Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió.
 • CES36 : Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.
 • CES39 : Adquirir la capacitat per a exercir la professió amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seues creences, cultura, determinants genètics, demogràfics i socioeconòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques en un context mundial en transformació.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES40 : Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual.
 • CES46 : Conèixer les accions farmacològiques, els efectes col·laterals i interaccions dels medicaments.
 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • CES52 : Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.
 • CES53 : Conèixer les manifestacions dels processos patològics i els mecanismes pels quals es produeixen les principals malalties humanes.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES54 : Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • CES55 : Adquirir la destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals, per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • CES56 : Adquirir destresa en les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular.
 • CES57 : Saber fer una anamnesi completa.
 • CES58 : Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • CES59 : Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular.
 • CES61 : Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • CES71 : Aplicar tècniques de modificació controlada de la topografia corneal amb l'ús de lents de contacte.
 • CES74 : Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • CES75 : Conèixer els models bàsics de visió del color, forma i moviment.
 • CES76 : Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • CES78 : Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a l'examen i tractament de pacients.
 • CES81 : Conèixer els diferents protocols aplicats als pacients.
 • CES82 : Conèixer i aplicar tècniques de cribatge visual aplicades a les diferents poblacions.
 • CES83 : Conèixer i aplicar les noves tecnologies en el camp de la clínica optomètrica.
 • CES85 : Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar tècniques i materials bàsics de laboratori.
 • Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.
 • Conèixer els principis, la descripció i les característiques dels instruments òptics fonamentals, a més dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • Tenir capacitat per a calcular els paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió.
 • Ser capaç de fer proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • Conèixer les propietats i funcions dels elements del sistema visual.
 • Conèixer els símptomes de les malalties visuals i reconèixer els signes associats a aquestes. Reconèixer les alteracions que modifiquen el funcionament normal i desencadenen processos patològics que afecten la visió.
 • Conèixer i aplicar els procediments i les indicacions dels diversos mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries.
 • Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, a fi d'enviar els pacients a la consulta oftalmòlogica perquè els estudien i tracten.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, registre de dades i elaboració d'històries clíniques.
 • Adquirir destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals i per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • Adquirir destresa en les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular.
 • Saber fer una anamnesi completa.
 • Tenir capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular.
 • Conèixer els principis i tenir les capacitats per a mesurar, interpretar i tractar les anomalies acomodatives i de la visió binocular.
 • Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • Dissenyar, aplicar i controlar programes de teràpia visual.
 • Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísiques obtingudes en l'avaluació de la percepció visual.
 • Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a examinar i tractar pacients.
 • Adquirir la capacitat per a examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals, amb especial èmfasi en el diagnòstic diferencial.
 • Conèixer els diversos protocols aplicats als pacients.
 • Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
 • Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.
 • Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo general de la asignatura de Optometría IV es analizar todos los aspectos optométricos necesarios para el estudio de los diferentes tipos de disfunciones binoculares estrábicas y ambliopía que pueden aparecer en la práctica clínica.

Los objetivos específicos son:

 • Por un lado, analizar las diferentes adaptaciones sensoriales que pueden existir en el desarrollo de las anomalías binoculares estrábicas: supresión, ambliopía, fijación excéntrica y correspondendia sensorial anómala. 
 • Aprender la realización del examen optométrico específico que debe realizarse en las anomalías binoculares estrábicas, abordando tanto el examen optométrico específico como la evaluación motora y sensorial. 
 • Por otro lado, se pretende que el estudiante aprenda a realizar un diagnóstico adecuado de los diferentes tipos de disfunciones binoculares estrábicas y ambliopías, así como conocer el tipo de tratamiento más adecuado para cada caso.

 

 

 

Dades generals

Codi: 24038
Professor/a responsable:
CACHO MARTINEZ, MARIA DEL PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,16
Crèdits pràctics: 1,24
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,16
  Crèdits pràctics: 1,24
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix