Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OPTOMETRIA III

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura de Optometría III se imparte en el primer semestre del tercer curso del Grado, perteneciendo a la materia Optometría y Contactología. La asignatura de Optometría III posee un estrecho vínculo con el resto de asignaturas de la materia.

Para poder cursar adecuadamente esta asignatura son necesarios los conocimientos y habilidades que los alumnos han debido adquirir en las asignaturas previas de Fundamentos de Optometría, Optometría I y Optometría II. Los conocimientos previos sobre cómo realizar un examen refractivo así como las diferentes pruebas que analizan el sistema acomodativo y vergencial, son básicos para el estudio del diagnóstico y tratamiento de las diferentes disfunciones de la visión binocular no estrábicas que se abordan en esta asignatura de Optometría III.


Esta asignatura es un pilar básico en la formación del futuro óptico-optometrista al marcar las bases necesarias para desarrollar las habilidades necesarias en el manejo de cualquier anomalía visual binocular que pueda presentar un sujeto. Sus conocimientos son necesarios y básicos para realizar la evaluación diagnóstica de las disfunciones generales de la visión binocular, así como conocer las distintas opciones y toma de decisiones en el tratamiento de estas disfunciones. Los conocimientos adquiridos en esta asignatura permitirán al estudiante saber diferenciar estas anomalías de las disfunciones binoculares estrábicas y específicas que se abordarán en la asignatura de Optometría IV.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.
 • CES22 : Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES29 : Conèixer i utilitzar les tècniques per a l'anàlisi, mesurament, correcció i control dels efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar el disseny i l'adaptació dels mateixos.
 • CES30 : Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • CES35 : Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió.
 • CES36 : Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.
 • CES39 : Adquirir la capacitat per a exercir la professió amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seues creences, cultura, determinants genètics, demogràfics i socioeconòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques en un context mundial en transformació.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES40 : Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual.
 • CES46 : Conèixer les accions farmacològiques, els efectes col·laterals i interaccions dels medicaments.
 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • CES52 : Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.
 • CES53 : Conèixer les manifestacions dels processos patològics i els mecanismes pels quals es produeixen les principals malalties humanes.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES54 : Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • CES55 : Adquirir la destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals, per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • CES56 : Adquirir destresa en les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular.
 • CES57 : Saber fer una anamnesi completa.
 • CES58 : Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • CES59 : Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular.
 • CES61 : Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • CES71 : Aplicar tècniques de modificació controlada de la topografia corneal amb l'ús de lents de contacte.
 • CES74 : Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • CES75 : Conèixer els models bàsics de visió del color, forma i moviment.
 • CES76 : Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • CES78 : Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a l'examen i tractament de pacients.
 • CES81 : Conèixer els diferents protocols aplicats als pacients.
 • CES82 : Conèixer i aplicar tècniques de cribatge visual aplicades a les diferents poblacions.
 • CES83 : Conèixer i aplicar les noves tecnologies en el camp de la clínica optomètrica.
 • CES85 : Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar tècniques i materials bàsics de laboratori.
 • Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.
 • Conèixer i usar les tècniques per a analitzar, mesurar, corregir i controlar els efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar-ne el disseny i l'adaptació.
 • Tenir capacitat per a calcular els paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió.
 • Ser capaç de fer proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • Conèixer les propietats i funcions dels diversos elements que integren el sistema visual.
 • Conèixer els símptomes de les malalties visuals i reconèixer els signes associats a aquestes. Reconèixer les alteracions que modifiquen el funcionament normal i desencadenen processos patològics que afecten la visió.
 • Conèixer i aplicar els procediments i les indicacions dels diversos mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries.
 • Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, amb la finalitat de remetre els pacients a la consulta d'oftalmologia perquè els estudien i tracten.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • Adquirir destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals i per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • Adquirir destresa en les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular.
 • Saber fer una anamnesi completa.
 • Temir capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular.
 • Conèixer els principis i tenir les capacitats per a mesurar, interpretar i tractar les anomalies acomodatives i de la visió binocular.
 • Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • Dissenyar, aplicar i controlar programes de teràpia visual.
 • Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísiques obtingudes en l'avaluació de la percepció visual.
 • Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a examinar i tractar pacients.
 • Adquirir la capacitat per a examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals, amb especial èmfasi en el diagnòstic diferencial.
 • Conèixer els diversos protocols aplicats als pacients.
 • Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
 • Tenir capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.
 • Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
 • Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

El objetivo general de la asignatura de Optometría III es analizar todos los aspectos optométricos relativos a la clínica de la visión binocular que permiten comprender las diferentes disfunciones de la visión binocular que pueden aparecer en la práctica clínica.

Los objetivos específicos son:

 • Por un lado, analizar todos los aspectos optométricos relativos a la clínica de la visión binocular para poder comprender el análisis de las diferentes disfunciones de la visión binocular.
 • Por otro lado, se pretende que el estudiante aprenda a realizar un diagnóstico adecuado de los diferentes tipos de disfunciones acomodativas y binoculares no estrábicas existentes, así como conocer el tipo de tratamiento más adecuado para cada caso.

 

 

Dades generals

Codi: 24033
Professor/a responsable:
CACHO MARTINEZ, MARIA DEL PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,16
Crèdits pràctics: 1,24
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,16
  Crèdits pràctics: 1,24
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix