Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS D'OPTOMETRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

La asignatura de Optometría I se imparte en el tercer semestre del segundo curso y pertenece a la materia Optometría y Contactología. En esta asignatura el estudiante profundizará en el conocimiento de las disfunciones refractivas del ojo, sus causas, síntomas y signos, así como en los diferentes métodos de diagnóstico objetivos y subjetivos para su detección y tratamiento optométrico.

Se pretende que al finalizar la asignatura el alumno sea capaz de realizar correctamente un examen refractivo teniendo en cuenta las particularidades de las diferentes ametropías.

 

 

Estudiar y conocer las disfunciones refractivas del ojo, sus causas, síntomas y signos, así como los diferentes métodos de diagnóstico objetivo y subjetivo para su detección y tratamiento optométrico. En definitiva, conocer todos los aspectos relacionados con un examen optométrico utilizando para ello los tests adecuados en las pruebas clínicas objetivas y subjetivas del examen refractivo.

Se pretende que al finalizar la asignatura el alumno sea capaz de realizar correctamente un examen refractivo teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo poblacional y de las distintas ametropías.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.
 • CES22 : Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES24 : Conèixer els principis, la descripció i característiques dels instruments òptics fonamentals, així com dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • CES36 : Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • CES52 : Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.
 • CES53 : Conèixer les manifestacions dels processos patològics i els mecanismes pels quals es produeixen les principals malalties humanes.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES54 : Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • CES55 : Adquirir la destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals, per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • CES58 : Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • CES61 : Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • CES64 : Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • CES74 : Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • CES75 : Conèixer els models bàsics de visió del color, forma i moviment.
 • CES76 : Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • CES81 : Conèixer els diferents protocols aplicats als pacients.
 • CES82 : Conèixer i aplicar tècniques de cribatge visual aplicades a les diferents poblacions.
 • CES83 : Conèixer i aplicar les noves tecnologies en el camp de la clínica optomètrica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i utilitzar les tècniques i els materials bàsics de laboratori.
 • Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.
 • Conèixer els principis, la descripció i les característiques dels instruments òptics fonamentals, a més dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmológica.
 • Ser capaç de fer proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • Conèixer les propietats i funcions dels elements que integren el sistema visual.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • Adquirir destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals i per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • Adquirir destresa en les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular.
 • Saber realitzar una anamnesi completa.
 • Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísiques obtingudes en l'avaluació de la percepció visual.
 • Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a l'examen i tractament de pacients.
 • Adquirir la capacitat per a examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals, posant especial èmfasi en el diagnòstic diferencial.
 • Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
 • Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Capacidad de análisis. Capacidad para resolver problemas. Capacidad para tomar decisiones. Tener capacidad para trabajar en equipo Tener capacidad para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional. Tener capacidad de razonamiento crítico. Tener capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

 

 

Dades generals

Codi: 24017
Professor/a responsable:
COLOMA TORREGROSA, PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 1,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,92
  Crèdits pràctics: 1,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix