Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Junta de Centre.

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El Grado en Óptica y Optometría incluye dentro de su programación docente la realización de prácticas externas pre-profesionales en entidades colaboradoras (instituciones y empresas públicas o privadas) que desarrollen su actividad en campos afines a la formación impartida en las respectivas titulaciones. Las “prácticas externas", de naturaleza OBLIGATORIA y equivalentes a una asignatura de 18 CRÉDITOS ECTS se ofertan en cuarto curso. Los objetivos principales de estas prácticas son:

 • que los alumnos puedan completar su formación a través de un contacto con el mundo laboral antes de terminar sus estudios
 • conectar las necesidades del mercado laboral con las actividades formativas de la Universidad.

 

Requisitos para cursar y ser evaluado en la asignatura : Tener superados 180 créditos en el momento de la evaluación y 24 créditos superados de las materias Optometría/Contactología en el momento de la matrícula. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES86 : Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
 • CES87 : Conèixer els fonaments i tècniques d'educació sanitària i els principals programes genèrics de salut als quals l'optometrista ha de contribuir des del seu àmbit d'actuació.
 • CES88 : Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 5: competències de treball de final de grau i pràctiques externes

 • CES89 : Aplicar els coneixements adquirits en els mòduls anteriors en establiments d'òptica, clíniques i hospitals i empreses del sector.
 • CES90 : Dur a terme activitats clíniques relacionades amb la refracció, exploració visual, adaptació de lents de contacte, entrenament visual i baixa visió.
 • CES91 : Aplicar les tècniques de muntatge de correccions o compensacions visuals en ulleres i possible retoc de lents de contacte.
 • CES92 : Prendre contacte amb la comercialització dels productes, aprovisionament, emmagatzematge, conservació i informació.
 • CES93 : Conèixer i aplicar les tècniques de fabricació d'ajudes visuals i instruments òptics i optomètrics.
 • CES94 : Conèixer els diferents protocols d'actuació segons del tipus de pacient.
 • CES95 : Conèixer les indicacions i procediment de realització i interpretació de les proves complementàries necessàries en la consulta de visió.
 • CES96 : Fer el protocol d'atenció a pacients en la consulta/clínica optomètrica.
 • CES97 : Elaborar una història clínica adequada al perfil del pacient.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar els coneixements adquirits en els mòduls anteriors a establiments d'òptica, clíniques i hospitals i empreses del sector.
 • Fer activitats clíniques relacionades amb la refracció, l'exploració visual, l'adaptació de lents de contacte, l'entrenament visual i la baixa visió. 
 • Aplicar les tècniques de muntatge de correccions o compensacions visuals a ulleres i al possible retoc de lents de contacte.
 • Prendre contacte amb la comercialització dels productes, l'aprovisionament, l'emmagatzematge, la conservació i la informació.
 • Conèixer i aplicar les tècniques de fabricació d'ajudes visuals i instruments òptics i optomètrics.
 • Conèixer els diversos protocols d'actuació en funció del pacient.
 • Conèixer les indicacions i el procediment de realització i interpretació de les proves complementàries necessàries en la consulta de visió.
 • Aplicar el protocol d'atenció a pacients en la consulta o clínica optomètrica.
 • Fer una història clínica adequada al perfil del pacient.
 • Seleccionar i aplicar correctament en cada cas totes les destreses, habilitats i competències adquirides en optometria.
 • Fomentar la col·laboració amb altres professionals sanitaris.
 • Informar al pacient de tots els actes i proves que es realitzaran i explicar-ne clarament els resultats i la diagnosi.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 

Dades generals

Codi: 24000
Professor/a responsable:
GARCIA LLOPIS, CELIA
Crèdits ECTS: 18,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 16,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix