Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura tiene como propósito la comprensión del concepto de destino turístico y su dinámica de funcionamiento. Aporta al alumnado una formación especializada que le permite identificar los componentes intangibles (imagen y marca del territorio), funcionales (recursos, estructura de la oferta, infraestructuras, etc.) y organizativos de un destino turístico, así como las relaciones y dinámicas complejas que se dan entre ellos. Integra los procesos de planificación a escala de destino, las herramientas y la creación de identidad de marca asociada al destino.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Dirigir i gestionar (management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE25 : Comprendre un pla públic i les oportunitats que se'n deriven per al sector privat.
 • CE27 : Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial.
 • CE28 : Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • CE4 : Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.
 • CE7 : Reconèixer els principals agents turístics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dirigir i gestionar (management) els diversos tipus d'organitzacions turístiques.
 • Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. Comprender el significado del concepto de destino turístico, como parte del sistema turístico, y analizar sus componentes, a partir del conjunto de interacciones que lo fundamentan y de las diferentes dimensiones y enfoques en el su tratamiento
2. Distinguir las fases del ciclo de vida de un destino y sus procesos e implicaciones en la gestión
3. Diferenciar entre distintos tipos de destino turístico y sus dinámicas
4. Conocer las herramientas aplicadas a la planificación y gestión de destinos
5. Analizar modelos de gestión pública en destinos turístico
6. Reconocer el papel de la identidad territorial de un destino en la creación de la marca turística

 

 

Dades generals

Codi: 23650
Professor/a responsable:
IVARS BAIDAL, JOSEP ANTONI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix