Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ALEMANY PER AL TURISME II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En la asignatura Alemán para Turismo II, el estudiante debe ampliar los conocimientos de la lengua alemana adquiridos en el curso anterior y equivalentes al nivel A 1 del Marco de Referencia Europeo. Se proporcionará y ampliará la información acerca de las características fonéticas, estructuras y normas de interacción comunicativa que condicionan el uso de la lengua alemana y que puedan tener influencia en las situaciones sociales más frecuentes. La ampliación de los conocimientos lingüísticos se extiende a un dominio pasivo y activo de todas las estructuras gramaticales básicas necesarias para actuar en situaciones comunicativas de la vida cotidiana y llevar a cabo tareas simples del ámbito laboral que no requieren más que intercambios sencillos. Además sabrá utilizar diferentes tipos de textos básicos tanto escritos como oral propios del sector turístico. La enseñanza desarrollará la competencia gramatical. La información acerca de la lengua objeto de estudio se orientará en un sentido más creativo que analítico o descriptivo, haciendo hincapié en el uso práctico más que en la simple comprensión intelectual de las estructuras gramaticales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE16 : Comunicar-se oralment i per escrit en una segona llengua estrangera.
 • CE17 : Comunicar-se oralment i per escrit en una tercera llengua estrangera.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

1.   En aquesta assignatura, l'alumnat ha d'ampliar els coneixements de la llengua alemanya adquirits en el curs anterior, que són equivalents al nivell A 1 del Marc de Referència Europeu.

a) En el transcurs de l'assignatura s'aconseguirà el nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, que té com a objectiu un nivell bàsic de competència en l'expressió i comprensió de la llengua alemanya, per a ser capaç d'utilitzar-la en situacions quotidianes com a instrument de comunicació. En l'assignatura Alemany per a Turisme II s'amplia aquest objectiu a l'àmbit laboral del sector turístic.

b) Es proporcionarà i ampliarà la informació sobre les característiques fonètiques, estructures i normes d'interacció comunicativa que condicionen l'ús de la llengua alemanya i poden influir en les situacions socials més freqüents.

c) L'ampliació dels coneixements lingüístics s'estén a un domini passiu i actiu de totes les estructures gramaticals bàsiques necessàries per a actuar en situacions comunicatives de la vida quotidiana i dur a terme tasques simples de l'àmbit laboral que no requereixen més que intercanvis senzills. A més, s'hi aprén a utilitzar diferents tipus de textos bàsics (escrits i verbals) propis del sector turístic.

d) L'ensenyament desenvoluparà la competència gramatical. La informació sobre la llengua objecte d'estudi s'orientarà en un sentit més creatiu que analític o descriptiu, posant l'accent en l'ús pràctic més que en la simple comprensió intel·lectual de les estructures gramaticals.

2.   Al final del nivell A2 l'alumnat està en condicions de fer les següents activitats:

a) Registre oral:

Comprendre parlants d'alemany en converses de caràcter no especialitzat a velocitat normal. Participar de forma apropiada en situacions comunicatives, encara que siga de manera elemental, en converses sobre temes quotidians. Expressar les seues pròpies idees, sentiments i necessitats de forma clara encara que siga senzilla.

b) Registre escrit:

Comprendre almenys allò essencial de la informació continguda en anuncis, fullets, correspondència personal senzilla, etc. Comprendre de manera general articles de premsa no especialitzats. Escriure notes, anotacions breus i comunicacions personals senzilles. Emplenar formularis i, en general, els tipus d'impresos més habituals. Escriure sobre temes d'interés general que conega.

c) Interacció social:

Desenvolupar-se amb certa confiança en situacions quotidianes i de l'àmbit laboral (sector turístic). Reconèixer les actituds, estats d'ànim i intencionalitat explícitament expressats pels interlocutors i reaccionar-hi adequadament. Utilitzar la llengua alemanya amb l'adequació deguda (formalitat-informalitat, fórmules de cortesia, etc.) a fi que la seua actuació lingüística produïsca els resultats pretesos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. En la asignatura Alemán para Turismo II, el estudiante debe ampliar los conocimientos de la lengua alemana
adquiridos en el curso anterior y equivalentes al nivel A 1 del Marco de Referencia Europeo.
a) En el transcurso de la asignatura se alcanzará el nivel A 2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas que tiene como objetivo que el alumno adquiera un nivel básico de competencia en la expresión y
comprensión de la lengua alemana, para que sea capaz de utilizarla en situaciones cotidianas como instrumento de
comunicación. En la asignatura Alemán para Turismo II se amplía este objetivo al ámbito laboral del sector turístico.

b) Se proporcionará y ampliará la información acerca de las características fonéticas, estructuras y normas de
interacción comunicativa que condicionan el uso de la lengua alemana y que puedan tener influencia en las
situaciones sociales más frecuentes.

c) La ampliación de los conocimientos lingüísticos se extiende a un dominio pasivo y activo de todas las estructuras
gramaticales básicas necesarias para actuar en situaciones comunicativas de la vida cotidiana y llevar a cabo tareas
simples del ámbito laboral que no requieren más que intercambios sencillos. Además sabrá utilizar diferentes tipos de
textos básicos tanto escrito como oral propios del sector turístico.

d) La enseñanza desarrollará la competencia gramatical. La información acerca de la lengua objeto de estudio se
orientará en un sentido más creativo que analítico o descriptivo, haciendo hincapié en el uso práctico más que en la
simple comprensión intelectual de las estructuras gramaticales.

2. Al término del nivel A2 el alumno estará en condiciones de realizar las siguientes actividades.
a) Lenguaje hablado:

b) Comprender a germano-parlantes en conversaciones de carácter no especializado, a velocidad normal. Participar
de forma apropiada en situaciones comunicativas, aunque sea de manera elemental, en conversaciones sobre temas
cotidianos. Expresar sus propias ideas, sentimientos y necesidades de forma clara aunque sea sencilla.

c) Lenguaje escrito:

d) Comprender al menos lo esencial de la información contenida en anuncios, folletos, etc. así como en correspondencia personal sencilla. Comprender de modo general artículos de prensa no especializados. Escribir
notas, apuntes breves y comunicaciones personales sencillas. Rellenar formularios y, en general, los tipos de
impresos más habituales. Escribir sobre temas de interés general que conozca.

e) Interacción social:

Desenvolverse con cierta confianza en situaciones cotidianas y del ámbito laboral (sector turístico). Reconocer las
actitudes, estados de ánimo e intencionalidad explícitamente expresados por sus interlocutores y reaccionar ante ellos
de forma adecuada. Utilizar la lengua alemana con la adecuación debida (formalidad-informalidad, formulas de
cortesía, etc.) a fin de que su actuación lingüística produzca los resultados pretendidos.

 

 

Dades generals

Codi: 23626
Professor/a responsable:
ALJIBE VAREA, CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA ALEMANYA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix