Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Asignatura dedicada a adquirir unos conocimientos básicos de la lengua alemana y ampliar y afianzar dichos conocimientos a lo largo de la asignatura.

La ampliación de los mismos se extiende a un dominio pasivo y activo de todas las estructuras gramaticales básicas en distintos niveles lingüísticos y en el marco de diferentes tipos de textos, así como del desarrollo de la habilidad discursiva a nivel escrito y oral propios del sector turístico.

Esta asignatura está relacionada con otras que asimismo se imparten en el Grado de Turismo: Alemán para Turismo II y Alemán para Turismo III en las cuales se avanzará en los conocimientos de la lengua alemana consolidando, ampliando y perfeccionando las destrezas y capacidades requeridas, además se desarrollará un dominio más profundo de las destrezas lingüísticas aplicadas a las diversas situaciones profesionales del turismo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE16 : Comunicar-se oralment i per escrit en una segona llengua estrangera.
 • CE17 : Comunicar-se oralment i per escrit en una tercera llengua estrangera.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Es pretén que la superació del curs capacite l'alumnat per a comprendre i expressar-se adequadament en situacions bàsiques de la seua futura professió i en tot el que té a vore amb el contacte amb persones i situacions comunicatives relacionades amb l'idioma alemany.
 • L'alumnat ha de ser capaç de dominar les cinc capacitats d'una manera bàsica i, per tant, aconseguir reconèixer i comprendre paraules i expressions molt bàsiques d'ús habitual, relatives a un mateix i l'entorn immediat, llegir frases i textos senzills senzilles, participar en una conversa en un nivell molt bàsic i interactuar plantejant i contestant preguntes senzilles sobre temes de necessitat immediata i habituals i ser capaç d'escriure textos bàsics amb frases curtes i senzilles: postals, felicitacions, formularis de registre en un hotel i dades personals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos generales

En esta asignatura, el estudiante debe adquirir unos conocimientos básicos de la lengua alemana y ampliar y afianzar dichos conocimientos a lo largo de la asignatura. Se pretende que la superación de la asignatura capacite al estudiante para comprender y expresarse adecuadamente en situaciones básicas de su futura profesión y en todo cuanto implica el contacto con personas y situaciones comunicativas relacionadas con el idioma alemán.

4.1.1. Objetivos conceptuales

1. El nivel alcanzado por el alumno deberá ser el A1 dentro del Marco Común Europeo  de Referencia para las Lenguas.

2. Las cinco capacidades como son: la comprensión auditiva y lectora, la interacción y expresión oral, así como la expresión escrita quedarán cubiertas con un conocimiento básico de cada una de ellas.

4.1.2. Objetivos procedimentales

3. El alumno deberá ser capaz de dominar las cinco capacidades de una manera básica.

4. Capacidad de reconocer y comprender palabras y expresiones muy básicas en su uso habitual, relativas a sí mismo y de su entorno inmediato.

5. Leer frases y textos sencillos, participar en una conversación en un nivel muy básico e interactuar planteando y contestando preguntas sencillas sobre temas de necesidad,  inmediata y habituales.

6. Ser capaz de escribir textos básicos con frases cortas y sencillas, por ejemplo: postales, felicitaciones, formularios de registro en un hotel y datos personales.

4.1.3. Objetivos actitudinales

7. Capacidad de escuchar a otras personas y de trabajo en equipo.

8. Capacidad de valorar un estímulo recibido, un objeto, fenómeno o comportamiento concreto. Capacidad crítica antes situaciones concretas en el ámbito profesional y vital.

 

 

Dades generals

Codi: 23618
Professor/a responsable:
BRUCKNER, GERHARD HERBERT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA ALEMANYA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix