Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La actividad turística se ve sometida constantemente a fluctuaciones de distinta naturaleza, amplitud y duración que tienen una influencia directa sobre la gestión y los resultados de las empresas del sector. A través del análisis de coyuntura aprenderemos a analizar los datos del sector turístico, estudiar su estacionalidad, identificar sus tendencias, diagnosticar su posición cíclica, y determinar su posible evolución a corto plazo. En definitiva, el alumno será capaz de proporcionar informes que contengan información homogénea y sistemática, que contribuyan a la efectividad en la toma de decisiones en aquellas empresas y organismos que desarrollen su actividad en el sector turístico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Analitzar la dimensió econòmica del turisme.
 • CE24 : Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els fonaments i l'àmbit d'actuació de l'anàlisi de la conjuntura econòmica.
 • Conèixer i entendre l'àmbit temporal en què es desenvolupa l'anàlisi de conjuntura.
 • Conèixer i comprendre les característiques bàsiques de les fluctuacions econòmiques.
 • Conèixer i entendre les principals fonts i característiques dels indicadors econòmics.
 • Conèixer i identificar els principals components no observats en indicadors econòmics.
 • Conèixer i entendre els mètodes bàsics de previsió econòmica.
 • Conèixer i identificar els principals components subjacents en indicadors econòmics.
 • Conèixer i comprendre l'estructura i el contingut d'un informe de conjuntura econòmica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Identificar y extraer de manera práctica las principales componentes no observadas en indicadores económicos y turísticos.
• Aplicar y utilizar los métodos básicos de previsión económica.
• Identificar y extraer de manera práctica las principales componentes subyacentes en indicadores económicos y turísticos.
• Conocer y entender las implicaciones de los diferentes métodos de extracción de tendencias e identificación de ciclos económicos.
• Enfocar y adaptar la estructura y el contenido de un informe de coyuntura económica a distintos públicos objetivo.
• Aprender a elaborar informes de coyuntura económica relativos al sector turístico.

 

 

Dades generals

Codi: 23564
Professor/a responsable:
FUENTES LEVIA, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix